Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów alkoholowych


Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

W załączeniu nowy harmonogram PK

Dołączone pliki:

Poszerzona oferta WOTUiW

W załączeniu pismo Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Dołączone pliki:

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego na I półrocze 2018 roku

Dołączone pliki:

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Dołączone pliki:

Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r.

W załączeniu harmonogram zajęć

Dołączone pliki:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi art. 41 ust.3 ( Dz. U. z 2015r., poz. 1286 z późni. zm.).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. PL. Powstańców Śl. 2 pok. nr 4.



Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie wchodzą :

Marzena Nowak – Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Dąbrowa
Izabela Gancarczyk – Przewodniczący Komisji
Grzegorz Wocka – Z-ca Przewodniczącego
Zofia Krawczuk – Członek





Wniosek o podjęcie leczenia odwykowego może złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja : Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura, kuratorzy, itp. z uwagi na :

rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich,
uchylanie się od pracy,
systematyczne zakłócanie spokoju lub porządek publicznego.

Jak wygląda procedura uruchomienia sprawy przez GKRPA

- rozpatrzenie zasadności wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do
osób nadużywających alkoholu,
- przeprowadzenie z osobami rozmowy motywującej do podjęcia leczenia,
- gromadzenie dokumentów w sprawie nadużywania alkoholu względem osoby wobec której
wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia,
- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy,
kieruje się ją na badania przeprowadzone przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa) w
celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA kieruje wniosek do Sądu o wszczęcie postępowania w
sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.




Dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse powodzenia. Każda osoba decydująca się na dobrowolne leczenie otrzymuje podczas spotkania z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacje o ofertach miejsc i instytucji świadczących pomoc w leczeniu uzależnienia. Leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, cyklicznie przedstawia Komisji podejmowane działania potwierdzające czy dana osoba leczy się i utrzymuje abstynencję.
W przypadku zaprzestania leczenia i powrotu do nałogu sprawa może być skierowana do
właściwego Sądu.

Dołączone pliki:

Ferie Zimowe 2017

W załączeniu plakat informacyjny

Dołączone pliki:

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017

W załączeniu nowy harmonogram Punktu Konsultacyjnego

Dołączone pliki:

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem działalności Punktu Konsultacyjnego

Dołączone pliki:

Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji

W załączeniu harmonogram zajęć w świetlicach w okresie wakacji

Dołączone pliki:

Uwaga !!! Zmiana harmonogramu Punktu Konsultacyjnego !!!

Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie w dniu 15 kwietnia 2016 r. będzie nieczynny, w zamian będzie można skorzystać z Punktu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15:30 do 17:30.

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie przy ul. Plac Powstańców Śl. 2 pok. nr 4

Dyżury terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym pełni psychoterapeuta Pani Danuta Kucharczyk.

Zadania punktu:

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia leczenia
odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o
możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
Psychoterapeuta pomaga także w problemach depresyjnych, stanach lękowych, fobiach, stresie pourazowym, zaburzeniach emocjonalnych, zaburzeniach w odżywianiu ( anoreksji, bulimii, otyłości ), kryzysach życiowych oraz innych schorzeniach i problemach natury psychologicznej.

Dołączone pliki:

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

8 Sierpnia 2015 o godz. 18.00 – 20.00
Zapraszamy na czuwanie modlitewne do Kościoła w WINOWIE na wspólną modlitwę o trzeźwość narodu. Chcemy prosić za tych, którzy cierpią z powodu uzależnień ale też za tych, którzy alkoholu nie potrzebują. Aby każdy z nas potrafił trzeźwo myśleć, żyć zgodnie z sumieniem i rozumem.

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji