Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Powrót

Nabór na asystenta rodziny

Data publikacji: 2015-04-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie prowadzi nabór do pracy na stanowisku: ASYSTENT RODZINY w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
1. Wymagania konieczne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
- posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. 2013, poz. 135 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.
- posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
2. Wymagania dodatkowe:
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
- komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
- umiejętność współpracy w zespole,
- odporność na sytuacje stresowe,
- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
- prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny;
- współpraca z zespołem ds. asysty rodzinnej, zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Dąbrowa oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań asystent uzna za niezbędną.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w wymiarze 40 godzin tygodniowo, w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania jeżeli wykonywane zadania tego wymagają. Praca asystenta może być wykonywana także w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
4. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014roku poz. 1182 z późn. zm.).
b) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
f) kserokopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
k) kopia dowodu osobistego.
Uwaga!
Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów w/w dokumentów.
5. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie przy ul. Pl. Powstańców Śląskich 2 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
6. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Pl. Powstańców Śląskich 2
49-120 Dąbrowa
w terminie do 28.04.2015r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30).
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka i na stronie internetowej: www.dabrowa.opsinfo.pl
Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka przez okres 1 miesiąca. Po upływie powyższego terminu zostaną one zniszczone.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Marzena Nowak

Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 49KB)
  2. Oświadczenia (plik doc 25KB)