Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowym świadczeniu z ustawy za życiem, świadczeń z programu "Dobry start", wydawania zaświadczeń z programu "Czyste Powietrze" i świadczeń z ustawy o pomocy społecznej.

Data publikacji: 2021-02-26

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń
z programu "Dobry start", wydawania zaświadczeń z programu "Czyste Powietrze" i świadczeń z ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), informujemy co następuje:

1.Administrator Danych Osobowych (dalej ADO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie ul. Pl. Powstańców Śl. 2 49-120 Dąbrowa, tel.: 774641778, e-mail: ops@gminadabrowa.pl. zwany dalej ADO, w imieniu którego działa Kierownik Ośrodka.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dalej IOD) pod adresem email: iod@huczynski.pl

3.Podstawa prawna.
Przekazane dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c art. 9 ust. 2 lit. b RODO - w celu realizacji zadań́ ustawowych, określonych w aktach prawnych:
- ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.;
- ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.;
- ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.;
- ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014r.
- ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start";
- Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia;
- ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.;

4. Odbiorcy danych osobowych.
Dane konieczne do rozpatrzenia wniosku są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych zmierzających do ustalenia prawa do wymienionych w w/w aktach prawnych świadczeń. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez złożenie przez osobę ubiegającą się o świadczenie/zasiłek wypełnionego wniosku o przyznanie świadczenia. Pani/Pana dane osobowe, dane dzieci oraz dane członków rodziny nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów do tego uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Okres przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia zaprzestania wypłacania świadczenia.

6. Prawa dotyczące przekazanych danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo: • dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych Dziecka (art. 15 RODO), • sprostowania (art. 16 RODO), • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. Z tego tytułu oraz z uwagi na podstawę prawną dla przetwarzania ograniczone zostają prawa do: • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), • przenoszenia danych (art. 20 RODO), • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

8.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie oraz przekazanie danych do państwa trzeciego.
Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka/dzieci oraz wszystkie dane dołączone do wniosku: • będą podlegały częściowo zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, • nie będą podlegały profilowaniu, • nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników w Placówce Wsparcia Dziennego w Dąbrowie

Data publikacji: 2021-02-26

W załączeniu treść klauzuli

Załączniki:

  1. klauzula informacyjna PWD (plik pdf 521KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu alimentacyjnym

Data publikacji: 2021-02-26

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu alimentacyjnym

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 49-120 Dąbrowa ul. Powstańców Śląskich 2, a Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kontakt: iod@huczynski.pl

Informujemy również, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z przepisami prawa o przetwarzaniu danych osobowych. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane komornikom, sądom oraz innym organom w celu umożliwienia skutecznej egzekucji środków.

Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku ich zatajenia lub podania nieprawidłowych danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych, zostanie skierowany wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a w przypadku osób posiadających prawo jazdy wystąpienie do starosty o zatrzymanie tego dokumentu.

Ma Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub zmiany, o ile będą tego wymagały. Prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych jest ograniczone, ponieważ mamy obowiązek przetwarzać te dane zgodnie z obowiązującymi nas przepisami przez 10 lat od dnia zakończenia postępowania.

Jeżeli uważa Pani/Pan, ze przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Data publikacji: 2020-05-27

Poniżej przedstawiamy informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załączniki:

  1. Ustalanie praw i udzielanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych należnych (plik pdf 152KB)
  2. Przeprowadzanie naborów kandydatów do pracy (plik pdf 141KB)
  3. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (plik pdf 117KB)
  4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (plik pdf 132KB)
  5. Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu darowizn (plik pdf 122KB)
  6. Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług, dostaw i robót realizowanych przez wykonawców 1. (plik pdf 145KB)
  7. Zbieranie, przeglądanie i przechowywanie ofert potencjalnych wykonawców lub członków personelu administratora (plik pdf 118KB)

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 2020-01-03

W załączeniu treść

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna (plik docx 33KB)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Data publikacji: 2018-07-12

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Czytaj całość publikacji "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"