Nabory na stanowiska


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

2019-12-30

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

Dołączone pliki:


Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent Rodziny

2019-12-09

W załączeniu informacja o naborze

Dołączone pliki:


Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu

2019-12-09

W załączeniu informacja o naborze

Dołączone pliki:


Konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna

2019-08-14

Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r poz. 688).

Do zadań dziennego opiekuna, należy w szczególności:

zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie
do 4 września 2019r.

Oferty należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, Pl. Powstańców Śl. 2 z dopiskiem „KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA” (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie).

Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać pod numerem telefonu 77 464 17 78

Dołączone pliki:


NABÓR NA WYCHOWAWCĘ PODWÓRKOWEGO

2018-05-15

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na wychowawcę podwórkowego. W załączeniu szczegóły.

Dołączone pliki:


WYNIKI NABORU

2018-04-20

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds świadczeń

Dołączone pliki:


Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji

2018-04-20

Lis

Dołączone pliki:


Nabór na zastępstwo na stanowisko: referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa na zastępstwo

2018-04-03

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko: referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa.

Dołączone pliki:


Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

2017-04-05

W załączeniu wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Dołączone pliki:


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

2017-04-05

W załączeniu lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Dołączone pliki:


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2017-03-22

ZAŁĄCZNIKI

Dołączone pliki:


Nabór na asystenta rodziny

2015-04-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie prowadzi nabór do pracy na stanowisku: ASYSTENT RODZINY w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji