Opiekun Dzienny


Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W załączeniu wytyczne

Dołączone pliki:

Dzienny opiekun

Dzienny opiekun – to forma opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych w ustawie, do 4 lat), prowadzona przez osobę fizyczną w jej domu lub mieszkaniu (gmina, w miarę możliwości, może odpowiednio wyposażyć lokal będący w jej posiadaniu, w celu udostępnienia go dziennemu opiekunowi do sprawowania opieki). Dziennym opiekunem nie może być osoba karana za przestępstwo popełnione umyślnie, a także osoba, która jest bądź była pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Dzienny opiekun, w zależności od możliwości lokalowych, może mieć pod opieką maksymalnie do 5 dzieci. W przypadku gdy choć jedno dziecko pozostające pod opieką nie przekroczyło pierwszego roku życia lub jest niepełnosprawne i wymaga szczególnej uwagi – 3 dzieci. Dziennie opiekun dzienny może sprawować opiekę nad dziećmi maksymalnie przez 9 godzin. Koszt rodzica za godzinę sprawowania opieki przez opiekuna dziennego wynosi obecnie 2,00 zł za godzinę.

Do podstawowych zadań dziennego opiekuna należy:
• zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych,
• zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka zapewnienie higienicznych warunków spożywania posiłków,
• prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Opiekunem dziennym może być osoba, która spełnia warunki określone
w ustawie z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz.235) a mianowicie :
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
• wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
• posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.


REJESTR OPIEKUNÓW DZIENNYCH W GMINIE DĄBROWA

1. Teresa Honcia
2. Barbara Frydel
3. Weronika Niekrasz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji