ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Nagłówek graficzny strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat

2023-02-01
.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne informacje dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

2023-01-31

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem przeznaczonym dla osób starających się o refundację podatku VAT, które jako główne źródło ogrzewania wskazują kocioł zasilany paliwem gazowym. Poradnik zawiera m.in. wzór wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Załączniki:

 1. Poradnik (plik pptx 882KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KARTA DUŻEJ RODZINY

2023-01-25

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień  zarówno  w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, sklepów czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty dużym rodzinom ułatwia dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, czyli rodziny w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio natomiast dzieci z tych rodzin do 18. roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do osiągnięcia 25 lat). Wyjątkiem są dzieci powyżej 18. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym  - one mogą korzystać z KDR przez okres ważności orzeczenia.  Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Warunki te należy spełniać w chwili składania wniosku.

Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Forma karty

Karta jest wydawana w formie „ karty tradycyjnej” ( dokument z tworzywa sztucznego , ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm) lub „ karty elektronicznej” ( realizowanej przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych).

Miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dąbrowie, ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel. (77) 464 17 78.

 

 

plakat KDR

Załączniki:

 1. wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (plik pdf 100KB)
 2. oświadczenie o władzy rodzicielskiej (plik pdf 78KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2021 PLUS

2023-01-25
bank żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów. Niezbędne jest udokumentowanie dochodów  netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

Adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie:

ul. Pl. Powstańców Śl. 2,

49-120 Dąbrowa

tel. 77 464 17 78.  

 

 

plakat POPŻ

Załączniki:

 1. zagrożenie epidemiologiczne POPŻ (plik docx 24KB)
 2. skargi i wnioski POPŻ (plik docx 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023

2023-01-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór do Programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023,  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej .

Załączniki:

 1. Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023 (plik pdf 261KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu zał.1 (plik DOCX 39KB)
 3. Karta zakresu czynności zał.2 (plik DOCX 26KB)
 4. Klauzula Informacyjna RODO - zał.3 (plik DOCX 23KB)
 5. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023 zał. 4 (plik DOCX 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej- edycja 2023

2023-01-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na  stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
w ramach resortowego Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (plik pdf 220KB)
 2. Kwestonariusz osobowy - zał. 1 (plik odt 8KB)
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - zał. 2 (plik pdf 192KB)
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał.3 (plik DOCX 23KB)
 5. Karta zakresu czynności asystenta- zał. 4 (plik DOCX 26KB)
 6. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023- zał. 5 (plik DOCX 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

2023-01-20

Szanowni mieszkańcy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że ruszył nabór wniosków o refundację podatku VAT zwany ” dodatek gazowy”.

Dodatek przysługuje odbiorcom paliw gazowych, którzy używają gazu do celów grzewczych. Głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest urządzenie grzewcze na gaz, jest ono zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB ).

Rozwiązanie skierowane jest do gospodarstw domowych, ale także odbiorców wrażliwych, jak szkoły, przedszkola, placówki medyczne, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Warunkiem do spełnienia jest również próg dochodowy. Dodatek gazowy przysługuje gospodarstwom domowym o najniższych dochodach, czyli z dochodem miesięcznym na osobę wynoszącym:

- 2.100 zł. w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

- 1.500 zł. w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Od 1 stycznia 2023 roku do 31 lipca 2023 roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

Od 1 sierpnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 roku.

Zwrot podatku VAT wynikający z opłaconej faktury za dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku będzie wypłacany na podstawie złożonego wniosku o refundację podatku VAT.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych lub nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT za gaz należy załączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie pali gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

- dowód uiszczenia opłaty za tą fakturę.

Załączniki:

 1. link do wniosku (plik pdf 395KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie z wychowawcą podwórkowym 2023

2023-01-19

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia z wychowawcą podwórkowym, które odbędą się w okresie ferii zimowych od 13.02.2023 do 24.02.2023 roku w świetlicach wiejskich zgodnie z harmonogramem. 

harmonogram ferii zimowych
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Opolu

2023-01-19

Przypominamy, że w strukturach  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który swoją działalnośc kieruje do mieszkańców powiatu opolskiego ziemskiego, którzy znajdują się w sytuacji kryzysowej oraz wymagają natychmiastowego wsparcia. Interwenci kryzysowi pełnią dyżury stacjonarne w poniedziałki i czwartki w godzinach 15:30 -17:30, lub po wcześniejszym ustaleniu w innych dniach tygodnia, a także dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00- 20:00 pod nr telefonu 500-773-635. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi bezpłatne poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne oraz mediacje.    

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego w 2023

2023-01-02
harmonogram PK 2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym w okresie przedświątecznym

2022-12-23

Grudzień to wyjątkowy miesiąc. Wszystkim udziela się zimowa aura oraz wzniosła atmosfera przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Dało się to zauważyć także na zajęciach świetlicowych w naszej gminie. W tym magicznym czasie dzieci opowiadały sobie o tradycjach bożonarodzeniowych w swoich domach, wykonywały rozmaite ozdoby choinkowe oraz uczyły się grać kolędy na instrumentach.

 

zajęcia z wychowawcą podwórkowymzajęcia z wychowawcą podwórkowymzajęcia z wychowawcą podwórkowymzajęcia z wychowawcą podwórkowymzajęcia z wychowawcą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Zbiórka żywności dla potrzebujących mieszkańców

2022-12-23

Dzięki zaangażowaniu Szkoły Podstawowej w Dąbrowie i działaniom Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie w okresie przedświątecznym udało się objąć wsparciem kilkanaście osób z terenu Gminy Dąbrowa wymagających szczególnego wsparcia w formie paczek żywnościowych w ramach świątecznej zbiórki żywności. Dziękujemy Dyrekcji, pedagogom, uczniom, rodzicom za okazane wsparcie , życzliwość, przychylność oraz zaangażownie w organizację zbiórki. 

zbiórka żywnościzbiórka żywnościzbiórka żywności
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek Elektryczny - wnioski można składać od 1 grudnia 2022r.

2022-11-30

Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem. Urządzeniami grzewczymi mogą być np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery. Uwaga !!! Wykluczone są gospodarstwa domowe które mają zainstalowaną fotowoltaikę.

W przypadku bojlerów nie mogą to być tylko urządzenia podgrzewające wodę - muszą być głównym urządzeniem grzewczym dla danej nieruchomości. I potwierdza to wpis w CEEB.

Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi być zgłoszone jako główne w CEEB.

Podwyższona wartość dodatku to 1500 zł. Otrzymasz go, jeżeli w 2021 r. zużyłeś 5000 kWh i więcej. Jest tu domniemanie, że tak wysokie zużycie prądu powtórzy się zimą 2022/2023 r. i to uzasadnia 1500 zł dodatku.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek Elektryczny (plik pdf 585KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją

2022-11-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją. Szczegóły naboru w załączniku.

Załączniki:

 1. Informacja o naborze (plik pdf 193KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik docx 20KB)
 3. Oświadczenie o niekaralności (plik docx 12KB)
 4. Oświadczenie- opinia (plik pdf 114KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

AKCJA ZIMA

2022-11-07

Załączniki:

 1. . (plik pdf 164KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny do prądu w 2022r.

2022-11-07

Dla kogo dodatek elektryczny do prądu w 2022?

Rząd przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Jak dostać dodatek elektryczny? Warunki

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Zgłoszenia deklaracji do CEEB po tym terminie będą brane pod uwagę tylko te, które dotyczą nowo zainstalowanej i uruchomionej instalacji ogrzewania elektrycznego.

Przy przyznawaniu dodatku elektrycznego obowiązuje ta sama zasada, co przy pozostałych dodatkach energetycznych - jeden dodatek elektryczny będzie przyznawany na jeden adres zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej osób z gospodarstwa domowego z tym samym adresem zamieszkania, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.

Od kiedy wniosek?

Uwaga !  Wzór Wniosku Jeszcze nie został opublikowany

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć osobiście w OPS w Dąbrowie . W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego przez internet należy go potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Weryfikacja wniosków

Informacje składane we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego podlegają odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik będzie miał wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim podanych, może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego. 

z poważaniem

Małgorzata Zaparta

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie Podprogramu 2021

2022-10-26
bank żywności

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu zakończył  działania dystrybucyjne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu   Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Dabrowa pomocy zywnościowej oraz uczestniczenie w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022- październik 2022 r. 

W ramach w/w programu wsparto 91 rodzin, w tym 207 osób.

W okresie trwania programu tj. od grudnia 2021 roku do października 2022 roku  wydano  4.626,32 kg żywności.  

W skład paczek żywnościowych w zestawie rocznym wchodziły:

- groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy. 

W sumie wydano 838 paczek.

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla jednej osoby korzystającej z  pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących w formie warsztatu żywieniowo -dietetycznego pt " Odpowiedni, zdrowy sposób odżywiania ze względu na wystepujące choroby. Wybór zdrowych produktów oraz sposoby na niemarnowanie żywności".

W sprawie uruchomienia kolejnego programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie będzie na bieżąco informowac mieszkańców Gminy Dąbrowa.  

Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-09-21

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Informujemy, że obsługa interesantów odbywa się:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 08:00- 14:00
 • w czwartek od 08:00 – 17:00
 • w piątek od 08:00- 12:00

Jednocześnie informujemy, że za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Załączniki:

 1. WZÓR WNIOSKU (plik docx 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie wakacji z Wychowawcą Podwórkowym!!

2022-08-31

Wakacji końcówka nadchodzi!!

Tak nasze dzieci uczestniczą w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Wychowawcę Podwórkowego. Zajęcia są finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie . Podczas spotkań prowadzone są warsztaty chemiczne, kulinarne, plastyczne i makramy.

zajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana harmonogramu zajęć Wychowawcy Podwórkowego

2022-08-31

Od 1 września 2022 r. nastapiła zmiana harmonogramu zajęć z Wychowawcą Podwórkowym.    

harmonogram wychowawcy podwórkowego
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki żywnościowe w sierpniu 2022 roku

2022-08-31
bank żywności

W dniach 25 -29 sierpnia 2022 roku pracownicy socjalni wydawali paczki żywnościowe  mieszkańcom Gminy Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Przekazno paczki 180 mieszkańcom  Gminy Dąbrowa.  

Łącznie wydano 1.365,28 kg żywności.

 

paczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-08-22

Informujemy, że obsługa interesantów odbywa się:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 08:00- 14:00
 • w czwartek od 08:00 – 17:00
 • w piątek od 08:00- 12:00
Informacja - godziny obsługi
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy!!

2022-08-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje , że rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostało podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska z mocą obowiązującą od 17 sierpnia 2022 r. 

 1. Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tyś. zł, należy  złożyć wniosek do 30 listopada br.
 2. Dodatek będą mogli otrzymać opalający swoje domy węglem kamiennym bądź jego pochodnymi.
 3. Szczegóły dotyczące zasad wypłaty dodatku węglowego znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

 1. Druk wniosku znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 1. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową oraz elektronicznie ( np. przez e-PUAP ) .
 2. Na terenie Gminy Dąbrowa zadanie będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej    w Dąbrowie , Pl. Powstańców Śl. 2, telefon kontaktowy  77 464 17 78
 3. Przy wypłacie dodatku węglowego nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe, a sam dodatek będzie zwolniony z opodatkowania.

Uwaga!!

Przypominamy, że aby otrzymać dodatek węglowy, należy wpisać swoje gospodarstwo domowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków poprzez stronę:

https://ceeb.gov.pl/    - bez tego dodatek węglowy nie może zostać wypłacony.

 

zdjecie
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana harmonogramu działalności Punktu Konsultacyjnego

2022-08-18

Informujemy, że od września 2022 roku nastąpiła zmiana działalności Punktu Konsultacyjnego w Dąbrowie  

harmonogram PK
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

ul. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa
tel. (77)464-17-78

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności