ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Nagłówek graficzny strony głównej

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Profilaktyka się opłaca. Od Przedszkolaka do Żaka. Projekt " Bezpieczny, Aktywny, Zdrowy i Świadomy".

2023-03-27

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie zrealizowała projekt "Bezpieczny, Aktywny, Zdrowy i Świadomy" skierowany do przedszkoli i szkół. Celem projektu było przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do przedszkola i szkoły. W ramach projektu dzieci otrzymały bajki i kolorowanki a podczas spaceru i aktywności fizycznej odblaski oraz breloki.  

....
Ikonka symbolizująca artykuł

Aktywny Samorząd -Moduł I i II 2023 roku

2023-03-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, ze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ponownie będzie realizował pilotażowy program „ Aktywny Samorząd” 2023 rok.

 Celem głównym Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjantów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegóły dotyczące form wsparcia znajdują się w załączonym linku :

https://pcpropole.pl/niepelnosprawni/uwaga-wnioskodawcy-informujemy-ze-w-dniu-2-lutego-2023-roku-zarzad-funduszu-przyjal-kierunki-dzialan-i-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad/

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w 2023 roku

2023-03-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacją o wysokości środków finansowych PFRON przypadających w Powiecie Opolskim w 2023 roku na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U . z 2023 roku poz. 100 z późniejszymi zmianami ) Uchwałą Rady Powiatu z dnia 9 marca 2023 roku przyjęte zostały do realizacji w 2023 roku zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opolskiego.

Informacji na temat szczegółowych zasad udzielania dofinansowania do wymienionych zadań osoby niepełnosprawne i ich  opiekunowie uzyskają:

- w przypadku realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu ul. Hubala 21 tel. 77 44 21 570,

- w przypadku rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, tel. 77 44 20 509 lub 77 44 20 510.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpieczeństwo naszych dzieci to priorytet!!!!

2023-03-07

Ruszył projekt pn. "#Bezpieczny #Aktywny #Zdrowy i #Świadomy”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie , który gmina Dąbrowa objęła swoim patronatem

Nasze przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 otrzymają materiały profilaktyczne tj. bajki, kolorowanki, odblaski i breloki w ramach profilaktyki i zapewnienia bezpieczeństwa w drodze do szkoły, na spacerze i podczas innych aktywności

Informacje o projekcie i rozmowy z uczestnikami znajdziecie Państwo w krótkim reportażu TVP Opole: https://opole.tvp.pl/.../z-mysla-o-najmlodszych-autorski...

 

...
Ikonka symbolizująca artykuł

Prace Społecznie Użyteczne

2023-02-20

Drodzy Mieszkańcy z przyjemnością informujemy, że Gmina Dąbrowa podpisała porozumienie z PUP w zakresie realizacji prac społecznie- użytecznych dla 36 osób uprawnionych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace tzw. porządkowe na terenie Gminy będą realizowane od 1 marca do 30 listopada 2023. Realizatorem jest OPS. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 77 464 17 78

Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Dąbrowa

2023-02-09

Gmina Dąbrowa informuje, iż przystępuje do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Zadania realizowane w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 131 478,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi:  141 478,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1)        dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz

2)        osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)        traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1]), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

-------------------------------------------------

[1]) Tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 

Program ma także zapewniać:

-      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

-    ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

-     przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

-     zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1)        wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2)        wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)        załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)        korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5)        zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zmianami), usługi finansowane
w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1)      840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2)      720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)      360 godzin rocznie dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Asystentem osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby:

1)        posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)        posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)        wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2].

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie pod numerem tel. (77) 464 17 78

Czytaj całość artykułu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Dąbrowa "

logoPlakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat

2023-02-01
.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne informacje dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

2023-01-31

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem przeznaczonym dla osób starających się o refundację podatku VAT, które jako główne źródło ogrzewania wskazują kocioł zasilany paliwem gazowym. Poradnik zawiera m.in. wzór wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Załączniki:

 1. Poradnik (plik pptx 882KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KARTA DUŻEJ RODZINY

2023-01-25

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień  zarówno  w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, sklepów czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty dużym rodzinom ułatwia dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, czyli rodziny w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio natomiast dzieci z tych rodzin do 18. roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do osiągnięcia 25 lat). Wyjątkiem są dzieci powyżej 18. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym  - one mogą korzystać z KDR przez okres ważności orzeczenia.  Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Warunki te należy spełniać w chwili składania wniosku.

Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Forma karty

Karta jest wydawana w formie „ karty tradycyjnej” ( dokument z tworzywa sztucznego , ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm) lub „ karty elektronicznej” ( realizowanej przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych).

Miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dąbrowie, ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel. (77) 464 17 78.

 

 

plakat KDR

Załączniki:

 1. wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (plik pdf 100KB)
 2. oświadczenie o władzy rodzicielskiej (plik pdf 78KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2021 PLUS

2023-01-25
bank żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów. Niezbędne jest udokumentowanie dochodów  netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

Adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie:

ul. Pl. Powstańców Śl. 2,

49-120 Dąbrowa

tel. 77 464 17 78.  

 

 

plakat POPŻ

Załączniki:

 1. zagrożenie epidemiologiczne POPŻ (plik docx 24KB)
 2. skargi i wnioski POPŻ (plik docx 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023

2023-01-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór do Programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023,  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej .

Załączniki:

 1. Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023 (plik pdf 261KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu zał.1 (plik DOCX 39KB)
 3. Karta zakresu czynności zał.2 (plik DOCX 26KB)
 4. Klauzula Informacyjna RODO - zał.3 (plik DOCX 23KB)
 5. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023 zał. 4 (plik DOCX 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej- edycja 2023

2023-01-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na  stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
w ramach resortowego Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (plik pdf 220KB)
 2. Kwestonariusz osobowy - zał. 1 (plik odt 8KB)
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - zał. 2 (plik pdf 192KB)
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał.3 (plik DOCX 23KB)
 5. Karta zakresu czynności asystenta- zał. 4 (plik DOCX 26KB)
 6. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023- zał. 5 (plik DOCX 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

2023-01-20

Szanowni mieszkańcy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że ruszył nabór wniosków o refundację podatku VAT zwany ” dodatek gazowy”.

Dodatek przysługuje odbiorcom paliw gazowych, którzy używają gazu do celów grzewczych. Głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest urządzenie grzewcze na gaz, jest ono zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB ).

Rozwiązanie skierowane jest do gospodarstw domowych, ale także odbiorców wrażliwych, jak szkoły, przedszkola, placówki medyczne, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Warunkiem do spełnienia jest również próg dochodowy. Dodatek gazowy przysługuje gospodarstwom domowym o najniższych dochodach, czyli z dochodem miesięcznym na osobę wynoszącym:

- 2.100 zł. w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

- 1.500 zł. w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Od 1 stycznia 2023 roku do 31 lipca 2023 roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

Od 1 sierpnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 roku.

Zwrot podatku VAT wynikający z opłaconej faktury za dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku będzie wypłacany na podstawie złożonego wniosku o refundację podatku VAT.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych lub nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT za gaz należy załączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie pali gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

- dowód uiszczenia opłaty za tą fakturę.

Załączniki:

 1. link do wniosku (plik pdf 395KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie z wychowawcą podwórkowym 2023

2023-01-19

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia z wychowawcą podwórkowym, które odbędą się w okresie ferii zimowych od 13.02.2023 do 24.02.2023 roku w świetlicach wiejskich zgodnie z harmonogramem. 

harmonogram ferii zimowych
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Opolu

2023-01-19

Przypominamy, że w strukturach  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który swoją działalnośc kieruje do mieszkańców powiatu opolskiego ziemskiego, którzy znajdują się w sytuacji kryzysowej oraz wymagają natychmiastowego wsparcia. Interwenci kryzysowi pełnią dyżury stacjonarne w poniedziałki i czwartki w godzinach 15:30 -17:30, lub po wcześniejszym ustaleniu w innych dniach tygodnia, a także dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00- 20:00 pod nr telefonu 500-773-635. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi bezpłatne poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne oraz mediacje.    

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego w 2023

2023-01-02
harmonogram PK 2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym w okresie przedświątecznym

2022-12-23

Grudzień to wyjątkowy miesiąc. Wszystkim udziela się zimowa aura oraz wzniosła atmosfera przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Dało się to zauważyć także na zajęciach świetlicowych w naszej gminie. W tym magicznym czasie dzieci opowiadały sobie o tradycjach bożonarodzeniowych w swoich domach, wykonywały rozmaite ozdoby choinkowe oraz uczyły się grać kolędy na instrumentach.

 

zajęcia z wychowawcą podwórkowymzajęcia z wychowawcą podwórkowymzajęcia z wychowawcą podwórkowymzajęcia z wychowawcą podwórkowymzajęcia z wychowawcą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana harmonogramu zajęć Wychowawcy Podwórkowego

2022-06-02

Od dnia 02 czerwca 2022 r. nastapiła zmiana harmonogramu zajęć Wychowawcy Podwórkowego, która będzie obowiązywać do końca roku szkolnego 2021/2022.  

nowy harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

SERDECZNIE ZAPRASZMY

2022-06-02
.
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki żywnościowe rozdane po raz trzeci w ramach Podprogramu 2021

2022-05-25
bank żywności

W dniach 16-18 maja 2022 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie po raz trzeci  w Podprogramie 2021 wydali paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym . 

Przekazno paczki 160 mieszkańcom  Gminy Dąbrowa a także 21 paczek obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na naszym terenie od czasu wybuchu wojny w Ukrainie.  

Łącznie wydano 1.155,60 kg. żywności.

paczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023

2022-05-12

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiebiorczości rozpoczął rekrutację do Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 skierowany do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR. 

plakat stypendiów
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2022-04-28

Uprzejmie informujemy, iż dnia 2 maja 2022r., (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

2022-04-25

WIOSNA

Kiedy kończy się Zima, nadchodzi Wiosna. Dni stają się dłuższe i cieplejsze, świat przyrody budzi się do życia, a ludzi wypełnia świeża energia, radość życia i chęć działania. W tym czasie chętnie przebywamy na na świeżym powietrzu, co daje nam mnóstwo korzyści. Ruch sprawia, że na poziomie ciała czujemy się zdrowsi, piękniejsi i lepiej nam się śpi. Poprawiają się procesy myślowe, łatwiej nam się skoncentrować i przyswajać wiedzę. Spędzanie czasu na dworze to czysta przyjemność i relaks, sprzyja dobrej zabawie i regeneracji organizmu.

Zabawy na świeżym powietrzu niosą szereg profitów i z pewnością wypełniają życie radością, o czym swoimi uśmiechami  zapewniają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych w naszej gminie.

Zapraszamy do galerii.

 

zajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki żywnościowe POPŻ

2022-04-07
bank żywności

W dniach 28-30 marca 2022 roku pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie wydawali kolejne  paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym  Podprogram 2021.

Wydano 180 paczek  dla 80 rodzin. Łącznie przekazano 611,44 kg żywności.

paczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Aktualizacja harmonogramu zajęć z wychowawcą podwórkowym ( od 28.03.2022 r. )

2022-03-24

W załączeniu nowy harmonogram zajęć z Wychowawcą Podwórkowym, obowiązujący od 28.03.2022 r. 

nowy harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 300zł /Одноразова грошова допомога громадянам України

2022-03-23

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

– imię (imiona) i nazwisko

– datę urodzenia

– obywatelstwo

– płeć

– aktualny adres pobytu

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

– numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

– numer telefonu polskiego operatora

– adres poczty elektronicznej

– numer polskiego konta bankowego

 •  Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
            
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,
            
 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
            
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. занесені до реєстру PESEL.
 3. Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):
 4. – ім’я (імена) та прізвище
 5. – дата народження
 6. – громадянство
 7. – стать
 8. – поточна адреса перебування у Вроцлаві.
 9. Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):
 10. – документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 11. – інформація про дату в’їзду на територію Польщі
 12. – номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)
 13. Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):
 14. – номер телефону польського оператора
 15. – адреса електронної пошти
 16. – номер польського банківського рахунку

 

Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA UCHODŹCÓW

2022-03-22

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy wzory:
- wniosku o jednorazowe świadczenie 300 zł.
- formularza/oświadczenia o udzielenie świadczenia z pomocy społecznej, które uległo zmianie. 

Załączniki:

 1. wniosek o wypłatę świadczenia 300 (plik docx 43KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana w harmonogramie zajęć wychowawcy podwórkowego od 22.03.2022 r.

2022-03-21

Nowy harmonogram

harmonogram zajęć
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z Wychowawcą Podwórkowym trwają!!!

2022-03-16

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym nadal odbywają się w pięciu miejscowościach; w Niewodnikach, Naroku, Skarbiszowie, Dąbrowie, Chróścinie . W trakcie zajęć dzieci korzystają   z możliwości spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób, integrują się ze sobą i rozwijają swoje umiejętności oraz zainteresowania.  Większość zajęć odbywa się  na świeżym powietrzu, co znacząco wpływa na poprawę ich  kondycji fizycznej oraz naukę obcowania z naturą. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkania.

 

Zapraszamy do fotogalerii. 

zajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Prace Społecznie użyteczne edycja 2022r.

2022-03-11

Uprzejmie informujemy, że Gmina Dąbrowa podpisała porozumienie z PUP w zakresie realizacji prac społecznie- użytecznych dla 36 osób uprawnionych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace tzw. porządkowe na terenie Gminy będą realizowane od 1 marca do 30 listopada 2022. Realizatorem jest OPS. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 77 464 17 78

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

2022-03-07

Przedstawiamy Państwu krótki poradnik (ulotkę) dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

.
Ikonka symbolizująca artykuł

PUNKT RECEPCYJNY DLA UCHODŹCÓW

2022-03-02

Dom Studenta przy ul. Małopolskiej w stolicy województwa stał się pierwszym w regionie punktem recepcyjnym, do którego kierowani są uchodźcy z Ukrainy. Dzięki dobrej współpracy wojewody opolskiego z władzami Politechniki Opolskiego, schronienie i tymczasową opiekę znaleźć może tu sto osób.

 

informacja o punkcie recepcyjnym dla uchodźcówinformacja o punkcie recepcyjnym dla uchodźcówinformacja o punkcie recepcyjnym dla uchodźców
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-03-01

Każda osoba przybywająca z Ukrainy proszona jest o zgłoszenie się do Urzędu Gminy celem zarejestrowania swojego pobytu. Drodzy mieszkańcy jeśli gościcie w swoich domach uchodźców prosimy o pomoc w tej sprawie i kontakt z Urzędem Gminy lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Informujemy, że został uruchomiony całodobowy gminny telefon informacyjny dla uchodźców z Ukrainy +48 502 687 577

Ponadto do Państwa dyspozycji są telefony stacjonarne Urzędu Gminy +48 77 464 10 10 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej +48 77 464 17 78 w godzinach poniedziałek-środa 7.30-15.30 czwartek 7.30-17.30 piątek 7.30-13.30.

.
Ikonka symbolizująca artykuł

Infolinia Opolski Urząd Wojewódzki dot. uchodźców z Ukrainy

2022-03-01

Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że uruchomiona została specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy 

Pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji!

Telefon czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu.

77 452 4178

 

.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne informacje dla Uchodźców

2022-03-01

Uchodźcy przekraczający granicę powinni posiadać jeden z dokumentów:

-paszport ze stemplem, potwierdzającym przekroczenie granicy;

-zaświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy;

lub oświadczenie o przekroczeniu granicy RP (wzory umieszczone są na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/oswiadczenia-dla-uchodzcow-do-pobrania-------

 

Біженці, які перетинають кордон, повинні мати один із наступних документів:

-паспорт зі штампом про перетин кордону;

- довідка прикордонника про перетин кордону;

або декларація про перетин кордону Республіки Польща (шаблони нижче)

.

Załączniki:

 1. oświadczenie (plik pdf 115KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 136KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

2022-02-28

Wszystkim obywatelom Ukrainy potrzebującym pomocy, zostanie zapewniony legalny pobyt. Uchodźcy przekraczający granicę powinni posiadać jeden z dokumentów:

- paszport ze stemplem, potwierdzającym przekroczenie granicy;

-zaświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy;

-oświadczenie o przekroczeniu granicy RP ( https://tiny.pl/9lv9f)

Wszelkich informacji z ramienia Gminy Dąbrowa udziela: 
Marcin Oszańca Zastępca Wójta: Tel: 781-312-520

Pozostałe dane kontaktowe:

Centrum Dialogu Obywatelskiego 
Telefon: + 48 504 585 536
e-mail: dlaukrainy@um.opole.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 
Całodobowe telefony dyżurne:
Цілодобові номери екстрених служб: 
stacjonarne: стаціонарний: 77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243
komórkowy: стільниковий: 502 473 533
Adresy e-mail: Адреси е-мейл:
czk@opole.uw.gov.pl (główny)
czk@opolski.uw.gov.pl (zapasowy)

Urząd do Spraw Cudzoziemców:
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75
Якщо вам потрібна додаткова інформація, телефонуйте на гарячу лінію: +48 47 721 75 75

.
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki żywnościowe z Podprogramu 2021

2022-02-21
bank żywności

W dniach 10-11 lutego 2022 r. pracownicy socjalni  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie wydawali paczki żywnościowe mieszkańcom Gminy Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

W skład paczek wchodziły:

- groszek z marchewką,

- powidła śliwkowe,

- szynka drobiowa,

- szynka wieprzowa,

- koncentrat pomidorowy,

- filet z makreli.

Ogółem wydano 160 paczek żywnościowych, przekazano mieszkańcom 614,8 kg żywności.  

paczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe wnioski- DODATEK OSŁONOWY

2022-02-16

W załączeniu przedstawiamy Państwu nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy. 


Dodatkowo przedstawiamy wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wniosek wypełniaj WIELKIMI LITERAMI – ułatwi to sprawdzenie wniosku. Pola wyboru zaznaczaj V lub X.

W polu „organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego” wpisz nazwę organu (o ile nie został już wpisany), który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta czy lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informację tę możesz potwierdzić w swoim urzędzie gminy.

CZĘŚĆ I: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

CZ. I PKT 1

DANE WNIOSKODAWCY

Jako wnioskodawca reprezentujesz swoje gospodarstwo domowe – wpisz swoje dane. Dane pozostałych członków gospodarstwa domowego (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) trzeba będzie wpisać w dalszej części wniosku.

Serię i numer dokumentu należy wpisać tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Podaj aktualny adres, pod którym mieszkasz.

W części 06 i 07 możesz wpisać swój numer telefonu i adres e-mail. Podając swój adres e-mail otrzymasz z gminy wiadomość z informacją o przyznaniu dodatku osłonowego. Jeśli nie wpiszesz adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku odbierzesz w swojej gminie.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA DODATKU OSŁONOWEGO

Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku osłonowego w formie przelewu na rachunek bankowy. Jeśli nie wskażesz numeru rachunku bankowego, będziesz mógł odebrać dodatek osłonowy w formie gotówkowej.

Numer rachunku bankowego nie musi należeć do Ciebie. Możesz wskazać numer rachunku bankowego dowolnej osoby, na który chcesz aby został wypłacony dodatek osłonowy.

CZ. I PKT 2

Dane członków gospodarstwa domowego

W tym miejscu deklarujesz, czy twoje gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie (gospodarstwo domowe jednoosobowe) czy wspólnie z innymi osobami (gospodarstwo wieloosobowe).

Jeżeli twoje gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", wpisz również liczbę członków twojego gospodarstwa domowego (wliczając siebie).

Jeżeli składasz wniosek w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego (twoje gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 7 osób), wydrukuj lub poproś pracownika gminy o dodatkową stronę wniosku w celu wpisania pozostałych członków gospodarstwa domowego.

CZ. I PKT 3

Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe

Nie musisz wypełniać tej części wniosku - nie jest ona obligatoryjna.

Jeżeli jednak w swoim gospodarstwie domowym wykorzystujesz do ogrzewania węgiel lub paliwo węglopochodne i uzupełnisz tą część wniosku, możesz uzyskać dodatek osłonowy w podwyższonej o 25% wysokości.

O dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie możesz ubiegać się spełniając jednocześnie następujące przesłanki:

 1. Twoje gospodarstwo domowe wykorzystuje jedno z wymienionych we wniosku źródeł ogrzewania (kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe), które jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi;
 2. wskazane źródło jest głównym źródłem ogrzewania Twojego gospodarstwa domowego;
 3. wskazane źródło ogrzewania zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

CZ. I PKT 4

Organ, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie i członków Twojego gospodarstwa domowego

Jeżeli składasz wniosek w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., w wyznaczonym miejscu wpisz „2020”. Jeżeli składasz wniosek po 31 lipca 2022 r., wpisz „2021”.

Zaznacz również organ, do którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie i członków Twojego gospodarstwa domowego.

Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.

Jeśli zaznaczysz opcję „innego podmiotu” obok wpisz jego nazwę oraz adres.

CZ. I PKT 5

Dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego

PPKT 5.1

Jeżeli Ty lub członek Twojego gospodarstwa domowego płacicie alimenty, należy wpisać ich łączną kwotę w danym roku kalendarzowym.

Należy wskazać rok kalendarzowy – ten, który wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

PPKT 5.2

W pierwszym polu wyboru, zaznaczając opcję "TAK" potwierdzasz, że Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego osiągnęliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W takim wypadku konieczne będzie wypełnienie Części III wniosku. Część ta znajduje się na kolejnych stronach wniosku i zawiera szczegółowe wyjaśnienia dot. rodzajów dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczając „NIE” nie musisz wypełniać już Części III wniosku.

W drugim polu wyboru, zaznaczając opcję "TAK" potwierdzasz, że Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego osiągnęliście dochody z gospodarstwa rolnego.

W takim wypadku konieczne będzie wypełnienie Części IV wniosku. Część ta znajduje się na kolejnych stronach wniosku i zawiera szczegółowe wyjaśnienia dot. rodzajów dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczając „NIE” nie musisz wypełniać już Części IV wniosku.

CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIA

W tej części potwierdzasz, że występujesz z wnioskiem o przyznanie dodatku osłonowego oraz że wszystkie podane przez Ciebie we wniosku dane są zgodne z prawdą.

UWAGA: Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna!

W tej części wniosku możesz również wskazać, jakie dokumentu dołączasz do wniosku.

Dołączanie jakiejkolwiek dokumentacji nie jest obligatoryjne. Możesz jednak dołączyć te dokumenty, które uważasz za niezbędne aby potwierdzić Twój dochód lub sytuację rodziną (np. zaświadczenie o alimentach). Pamiętaj jednak, że w czasie postępowania weryfikacyjnego organ właściwy może zwrócić się do Ciebie o dołączenie dodatkowej dokumentacji lub o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Jeżeli w Części I wniosku, w punkcie 5.2 zaznaczone zostało pole „TAK” przy pytaniu dotyczącym dochodów niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to należy wypełnić tę część wniosku.

Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zalicza się np. świadczenie rodzicielskie, alimenty uzyskiwane na rzecz dzieci, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy. Szczegółowa lista dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajduje się w przypisie nr 16 (str. 8-9 wniosku).

Dane członka gospodarstwa domowego, którego dotyczy oświadczenie

W przypadku, w którym taką formę dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym odo osób fizycznych, uzyskało kilku członków Twojego gospodarstwa domowego, należy wypełnić oddzielne oświadczenie dla każdej z tych osób.

Serię i numer dokumentu należy wpisać tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

Wpisz łączny dochód uzyskany przez członka gospodarstwa domowego wskazanego wyżej. W dalszej części wskaż tytuły, z jakich uzyskano dochody. Możliwe tytuły osiągania dochodów znajdziesz
w przypisie nr 16 (str. 8-9 wniosku).

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

CZĘŚĆ IV: OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI

Jeżeli w Części I wniosku, w punkcie 5.2 zaznaczone zostało pole „TAK” przy pytaniu dotyczącym dochodów z gospodarstwa rolnego, to należy wypełnić tę część wniosku.

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE

Jeżeli kilku członków Twojego gospodarstwa domowego posiada gospodarstwo rolne to należy wypełnić oddzielne oświadczenie dla każdej z tych osób.

Serię i numer dokumentu należy wpisać tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Wpisz powierzchnię gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa domowego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni

Załączniki:

 1. NOWY WZÓR WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY (plik doc 176KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć Wychowawcy Podwórkowego od 14.02.2022 roku

2022-02-14
aktualny harmonogram zajęć świetlicowych
Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie zimowe z Wychowawcą Podwórkowym

2022-02-14

Po pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 nadeszły upragnione ferie zimowe. Przerwa ta jest czasem regeneracji, odpoczynku i niczym nieskrępowanej zabawy. Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie odbyły się zajęcia świetlicowe prowadzone przez Wychowawcę Podwórkowego.

Podczas zajęć świetlicowych  dzieci doświadczyły wielu rozmaitych atrakcji. Były wspólne gry i zabawy, malowanie, rysowanie, gra na bębnach afrykańskich, tańce, tworzenie dzieł z masy solnej oraz samodzielne tworzenie i ozdabianie świec sojowych. Dzieci miały także możliwość nauczenia się sztuki cyrkowej pod okiem znanego żonglera Krzysztofa Riewold.

Z pewnością można stwierdzić, że był to piękny czas spędzony w swobodnej atmosferze twórczej radości. Aż trudno uwierzyć, że ferie zimowe już za nami.

 

Zapraszmy do fotorelacji. 

ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym ferie z wychowawca podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Baza placówek zapewniających pomoc osobom dotkniętych przemocy w rodzinie

2022-02-07

Załączniki:

 1. baza danych adresowych (plik xlsx 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie zimowe z wychowawcą podwórkowym

2022-02-02

Czas wolny to bardzo ważna sprawa w życiu każdego człowieka. Jest to czas na odpoczynek i samorealizację. To jak go spędzamy ma ogromny wpływ na jakość naszego życia.  Jest to szczególnie ważne w przypadku młodych ludzi, ponieważ to właśnie w dzieciństwie kształtuje się ich osobowość, marzenia i plany.

Jedną z dostępnych dla dzieci form spędzania wolnego czasu w gminie Dąbrowa są zajęcia świetlicowe. Są one przestrzenią spotkań z innymi, zabawy, rozwoju rozmaitych umiejętności oraz zainteresowań, a także kreatywnego myślenia i działania.

W okresie ferii zimowych , tj. od 31.01.2022 -11.02.2022 roku zajęcia odbywają się w trzech miejscowościach : Niewodnikach, Naroku i Chróścinie w świetlicach wiejskich zgodnie z harmonogramem zajęć z wychowawcą podwórkowym.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na zajęcia stacjonarne.

Przestrzegamy zasady reżimu sanitarnego!!!

zajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriamizajęcia z feriami
Ikonka symbolizująca artykuł

Aktualizacja harmonogramu zajęć z wychowawcą podwórkowym w okresie ferii zimowych

2022-01-31

Z uwagi na frekwencję dzieci podczas zajęć z wychowawcą podwórkowym w okresie ferii zimowych, zaplanowano zajęcia w trzech miejscowościach zgodnie z załączonym harmonogramem. 

zaktualizowany harmonogram zajęć
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym z okresie ferii zimowych!!!

2022-01-25

Zapraszamy na ciekawe zajęcia wszystkie dzieci z terenu Gminy Dąbrowa!

harmonogram wychowawcy podwórkowego
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY

2022-01-10

Informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wysokości dodatku osłonowego wypłacanego w skali roku zależne jest od osiąganych dochodów:

1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2.100 złotych.
2. gospodarstwo 2 – 3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę.
3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę.
4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150 zł lub 1.437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę.

 *podwyższenie kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerami telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 77 464 17 78.

.

Załączniki:

 1. WZÓR WNIOSKU (plik docx 62KB)
 2. deklaracja źródła ciepła CEEB (plik pdf 253KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego w Gminie Dabrowa na rok 2022

2022-01-04
harmonogram PK 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć Wychowawcy Podwórkowego w 2022 roku

2022-01-04
harmonogram PWD 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-01-03
bank żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie     z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – czerwiec 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie,  Pl. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej  i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza  kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia.

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg   w tym:

LP

Nazwa artykułu

Ilość sztuk na osobę

Opakowanie jednostkowe

Ilośc kg na osobę

1,

Cukier biały
 

4

4

4,00

2,

Groszek z marchewką
 

8

0,4

3,2

3,

Kasza jęczmienna
 

2

0,5

1,00

4,

Koncentrat pomidorowy
 

7

0,16

1,12

5,

Makaron jajeczny
 

9

0,5

4,50

6,

Mleko UHT

 

5

1

5,00

7,

Olej rzepakowy
 

4

1

4,00

8,

Powidła śliwkowe
 

5

0,3

1,50

9,

Filet w oleju
 

5

0,17

0,85

10,

Szynka drobiowa
 

6

0,3

1,8

11,

Szynka wieprzowa
 

4

0,3

1,2

 

 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby          w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny         i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu             w okresie epidemiologicznym należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać            i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością                i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

KAMPANIA STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA

2022-01-03
plakat Stop przemocy
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

2021-12-22

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.12.2021r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie będzie czynny od 7:30 do 15:30.

Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczna zbiórka żywności!!!!

2021-12-16

Na początku grudnia 2021 roku z inicjatywy Szkoły w Dąbrowie zorganizowano świąteczną zbiórkę żywności dla osób najbardziej  potrzebujących pomocy. Dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie paczki te trafiły do 30 rodzin z naszej gminy.  Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom a także pomysłodawcom i koordynatorom lokalnej  świątecznej akcji pomocy.

zbiórka żywnościzbiórka żywnościzbiórka zywnościzbiórka żywności
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek w Wigilię Bożego Narodzenia będzie nieczynny

2021-12-15

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Uprzejmie informujemy, iż 24 grudnia 2021 roku w Wigilię Bożego Narodzenia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie będzie nieczynny. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga zmiana godziny otwarcia Ośrodka.

2021-12-06

Dnia 7 grudnia 2021 r. (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie będzie czynny do godziny 1500.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolska Kampania „ 16 Dni Bez Przemocy” – 25 listopada -10 grudnia 2021 r.

2021-11-24

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest obszarem bardzo wymagającym i trudnym, szczególnie dla osób, które są zagrożone lub doznają przemocy. Duże zaangażowanie wszystkich służb a przede wszystkim przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przekłada się nie tylko na zakres ale też na jakość udzielanej pomocy. Efektem tych działań są często trafnie dobierane narzędzia i metody pracy z osobami potrzebującymi wsparcia, dostosowania oferty do diagnozowanych i zgłaszanych potrzeb, wprowadzenie innowacyjnych metod pracy i pomocy, które w okresie epidemii COVID-19 są szczególnie ważne i cenne.

25 listopada 2021 roku jest dniem, który rozpoczyna Ogólnopolską Kampanię „16 Dni Bez Przemocy”. Wspólnym celem osób i organizacji, zaangażowanych w kampanię „16 Dni Bez Przemocy” jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy domowej poprzez:

- rozwój świadomości, iż przemoc stanowi pogwałcenie praw człowieka,

- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy domowej,

- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i krajowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy domowej,

- zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych, skutecznych strategii.

 

Zachęcamy zatem gorąco do śledzenia wszelkich informacji w mediach oraz socjal mediach odnoszących się do w/w kampanii.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego w Gminie Dąbrowa

2021-11-22

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Wójt Gminy Dąbrowa – Katarzyna Gołębiowska- Jarek oraz  zastępca  Wójta - Marcin Oszańca przekazali wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej wraz  z Kierownikiem – Małgorzatą Zapartą, życzenia i podziękowania za codzienne zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców Gminy, za sumienne i wytrwałe wykonywanie swoich obowiązków oraz za pomoc drugiemu człowiekowi.  Pani Wójt podkreśliła, że pracę jaką wykonują pracownicy  OPS jest bardzo trudna i wymaga bardzo wielu umiejętności i poświęceń.  

W trudnym dla wszystkich czasie pandemii pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie nieprzerwanie niosą pomoc najbardziej potrzebującym i służą zarówno rzetelną wiedzą, jak i dobrym słowem oraz zrozumieniem a także wsparciem w wielu różnych obszarach życia każdego mieszkańca.  

Dzień pracownika socjalnego
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2021-11-19
Podziękowanie
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym nadal trwają!!!

2021-11-09

Informujemy, że nadal  trawają zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzone przez wychowawcę podwórkowego. Zajęcia odbywają  się w pięciu miejscowościach : Dąbrowie, Naroku, Niewodnikach, Chróścinie i Skarbiszowie.  

Zapraszamy do galerii  i oczywiście wszystkie chętne dzieci na zajęcia stacjonarne.   

zajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaszczep się dla siebie, zaszczep się dla innych.

2021-11-09

Zaszczep się dla siebie. Zaszczep się dla innych – to tytuł wspólnej kampanii Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz TVP3 Opole.

Razem przeciw pandemii!

Ambasadorami kampanii zostali Natalia Zastępa (finalistka dziewiątej edycji programu The Voice of Poland emitowanego przez TVP2), Aleksander Śliwka (ZAKSA) i Sławomir Kłosowski Wojewoda Opolski.

Bo wspólnie, możemy więcej. Wystarczy się zaszczepić.

Zachęcamy do obejrzenia spotów znajdujących się w załączeniu.

Załączniki:

 1. . (plik htm 460KB)
 2. . (plik htm 406KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaszczep się dla siebie. Zaszczep się dla innych!!!

2021-11-08

Zaszczep się dla siebie. Zaszczep się dla innych - to tytuł wspólnej kampanii Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz TVP3 Opole.

Razem przeciw pandemii!

Link do spotu: Zaszczep się dla siebie. Zaszczep się dla innych

Ikonka symbolizująca artykuł

Apel do Mieszkańców Gminy Dąbrowa!!!

2021-10-25

W związku z rozpoczynającym się okresem jesienno - zimowym zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa oraz lokalnych organizacji i instytucji o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie wszelkich informacji o osobach i rodzinach, które znajdują się w szczególnie trudnych warunkach i z uwagi na niskie temperatury są narażone na utratę zdrowia lub życia.

W szczególności bardzo proszę o zwrócenie uwagi i przekazywanie informacji o ewentualnych osobach bezdomnych, przebywających w pustostanach, altankach, klatkach schodowych.

W nadchodzącym okresie jesienno - zimowym szczególną troską i pomocą należy otoczyć ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych.  

Zachęcam do pomocy międzysąsiedzkiej.

Bądźmy wrażliwi na los drugiego człowieka. 

Zgłoszenia dotyczące trudnych sytuacji i potrzeby interwencji ze strony pomocy społecznej prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

ul. Pl. Powstańców Śl. 2

tel. 77 464-17-78

e- mail    ops@gminadabrowa.pl

Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy!

Ikonka symbolizująca artykuł

OBOJĘTNOŚĆ GORSZA NIŻ MRÓZ

2021-10-18
plakat zima
Ikonka symbolizująca artykuł

KAMPANIA PROFILATYCZNA

2021-10-15

Drodzy Mieszkańcy,

od październiak do listopada prowadzimy w szkołach, przedszkolach, klubach Senior + kampanie profilaktyczne dot. Przeciwdziałania PrzemocywRodzinie#NieDajsięTrolować#NarkotykiKradnąŻycie#NiePij#WzdrowymCieleZdrowyDuch#Empatia#
NieDajsięUzależnieniom#

W trakcie działań profilaktycznych przeprowadzonych zostanie łącznie 17 warszatów organizowanych przez GKRPA a Dzieci i Młodziez dodatkowo otrzymają barwne gadżety!!! UG#OPS#PROFILAKTYKA#GKRPA

..
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie Podprogramu 2020 w Gminie Dąbrowa

2021-10-11
bank żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020- wrzesień 2021.

 1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  - warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku);
  - skrobiowe (makaron jajeczny świderki, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane),
  - mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  - mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona,pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
  - cukier (cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy ),
  - tłuszcze (olej rzepakowy),
  - kawa zbożowa.
 2.  Pomoc żywnościowa trafiła do 158 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Dąbrowa.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  - 11.856,06 ton żywności;
  - 1236 paczek żywnościowych.

Ponadto odbyły się działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych w formie warsztatów dietetycznych. Działania te odbywały się w formie zdalnej ( telefonicznej ) i objęto nimi 10 osób, które zostały zakwalifikowane do wsparcia w formie paczek żywnościowych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie składa podziękowania pracownikom socjalnym tut. Ośrodka zajmującym się dystrybucją żywności oraz pracownikom Urzędu Gminy Dąbrowa - Panom konserwatorom za okazaną i bezcenną pomoc związaną z transportem i rozładunkiem żywności, która trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy.

Przed nami kolejne wyzwanie, tj. Podprogram 2021, który rozpocznie się prawdopodobnie w grudniu 2021 r. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. 

paczka żywnościowapaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

TRWA NABÓR WNIOSKÓW O FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIA RODZINNE 2021/2022

2021-10-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje o terminach składania wniosków w okresie 2021/2022:

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie

Fundusz alimentacyjny jest przyznawany od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego, co oznacza, iż w przypadku niezłożenia wniosku w październiku br. świadczene za październik nie będzie wypłacone.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie;

Zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego, co oznacza, iż w przypadku niezłożenia wniosku w listopadzie br. świadczenie za październik nie będzie wypłacone.

Więcej informacji na stronie internetowej w zakładce ŚWIADCZENIA lub siedzibie Ośrodka tel. 77 464 17 78.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany godzin przyjęcia interesantów

2021-09-24

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.09.2021r. wnioski o świdczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie wychowawcze będą przyjmowane do godziny 16:00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie wakacji z wychowawcą podwórkowym!!!

2021-09-03

Przez okres dwóch miesięcy lipiec- sierpień 2021 r. wychowawca podwórkowy prowadził w świetlicach wiejskich ( Dąbrowa, Narok, Skarbiszów, Niewodniki, Chróścina ) zajęcia dla dzieci z Gminy Dąbrowa. Chociaż czas wakacyjny szybko minął, wspomnienia z zajęć nadal pozostają w pamięci. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia o tematyce artystyczno – plastycznej, chociaż nie zabrakło również atrakcji na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniach z rówieśnikami i integrowały się w grupie.

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców na zajęcia z wychowawcą podwórkowym od miesiąca września 2021 r. , które będą kontynuowane zgodnie z ustalonym harmonogramem

wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego

2021-08-31

Harmonogram obowiązuje od 1 września 2021 roku i może ulegać zmianom. Zapraszamy na zajęcia. 

harmonogram wychowawcy podwórkowego
Ikonka symbolizująca artykuł

Dystrybucja żywności w sierpniu 2021 r.

2021-08-31
bank żywności

W dniach 26-27 sierpnia 2021 r.  pracownicy socjalni OPS Dąbrowa wydawali paczki żywnościowe     w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.  Bank Żywności w Opolu działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej zwiększył zestaw roczny artykułów żywnościowych przypadający dla poszczególnych grup beneficjentów. W związku z tym osoby i rodziny korzystające    z tej formy wspacia otrzymały w miesiącu sierpniu 2021 r. większą ilość żywności niż w poprzednich miesiącach. Planowane są podobne działania w miesiącu wrześniu 2021 r.

Objęto wsparciem 142 mieszkańców Gminy Dąbrowa.

Wydano 2.289,96 kg  żywności.   

paczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Wakacje z wychowawcą podwórkowym nadal trwają!

2021-07-28

Wakacje z wychowawcą podwórkowym nadal trwają. Na terenie świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa  odbywają się codziennie zajęcia dla dzieci zgodnie z harmonogramem. Wychowawca podwórkowy zapewnia dzieciom spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny i ciekawy. Zajęcia są róznorodne, od zajęć tanecznych, plastycznych po sportowe. Wszystkie dzieci zachęcamy do udziału w zajęciach i życzymy miłych i ciekawych wrażeń ze spotkania z wychowawcą podwórkowym.   

zajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowe
Ikonka symbolizująca artykuł

URLOP WYCHOWAWCY PODWÓRKOWEGO

2021-07-28

INFORMACJA

W okresie od 9 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. zajęcia  z wychowawcą podwórkowym nie odbędą się z powodu urlopu wypoczynkowego.

Przepraszamy

 

Zapraszamy wszystkie dzieci chętne  do udziału w zajęciach  już od 23 sierpnia 2021 r., które odbędą się zgodnie z harmonogramem w świetlicach wiejskich. 

 

 

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja 300+

2021-07-22
.
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki żywnościowe w lipcu 2021 r.

2021-07-22
bank żywności

W dniach 12-15 lipca 2021 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie wydali kolejne paczki żywnościowe mieszkańcom gminy Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.

Wydano 141 paczek dla osób samotnych i rodzin.

Przekazano 1.629,50 kg. żywności.

Jednocześnie informujemy, że nadal można składać wnioski na paczki żywnościowe w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Pl. Powstańców Śl. 2 przy spełnieniu kryterium dochodowego, tj. 1.542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarujacej i 1.161,60 zł. dla osoby w rodzinie.  

 

zdjęcie BŻpaczki BŻpaczki BŻpaczki BŻpaczki BŻpaczki BŻpaczki BŻpaczki BŻpaczki BŻpaczki BŻpaczki BŻpaczki BŻ
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022

2021-07-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje o terminach składania wniosków w okresie 2021/2022:

ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie;

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie;

Więcej informacji na stronie inetrnetowej w zakładce ŚWIADCZENIA lub siedzibie Ośrodka.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

„Opolskie staże z PO WERem”!!!

2021-07-14
fepr-efs

Trwa nabór do projektu „Opolskie staże z PO WERem”!!!

Masz nie więcej niż 29 lat i chcesz wziąć udział w stażu

Szukaj aktualnych informacji o projekcie na stronie: www.strefaporadnictwa.wup.opole.pl w zakładce Opolskie staże z PO WERem

Wsparcie otrzyma łącznie 115 osób.
Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły.
Stażyście przysługuje stypendium stażowe.

Kandydaci mogą zgłosić swoją kandydaturę do projektu lub odpowiedzieć na ofertę stażu. Staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy.

W przypadku odbywania stażu poza miejscowością zamieszkania - zwracamy koszty dojazdu, do wysokości 20zł/dzień.

Jeżeli pracodawca wyrazi takie zapotrzebowanie, podczas stażu będzie można wziąć udział również w szkoleniu.

W uzasadnionych przypadkach można uzyskać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 16 677.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikonka symbolizująca artykuł

WARTO BYĆ ZDROWYM

2021-07-13
..
Ikonka symbolizująca artykuł

"RECEPTA NA UŚMIECH 4" - wsparcie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

2021-07-07

Stowarzyszenie ” Promocja Przedsiębiorczości ” w Opolu realizuje Projekt „ Recepta na uśmiech 4” skierowany do rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, które nie ukończyło  18 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną ulotką i w razie chęci udziału w w/w projekcie kontaktowanie się z organizatorem projektu.

ulotka
Ikonka symbolizująca artykuł

WAKACJE Z WYCHOWAWCĄ PODWÓRKOWYM

2021-07-07

Od 28 czerwca 2021 roku dzieci z Gminy Dąbrowa uczestniczą w zajęciach z wychowawcą podwórkowym.  Okres wakacyjny jest najlepszą okazją do swobodnego spędzania wolnego czasu. Dzięki wychowawcy podwórkowemu najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą oderwać się od komputerów i przyjemnie spędzić wolny czas na świeżym powietrzu , wśród równieśników. Pomysłów wychowawcy podwórkowemu na urozmaicenie dzieciom wakacji nie brakuje, zajęcia posiadają różną tematykę, od zajęć plastycznych po aktywne zajęcia na świeżym powietrzu i kontakt z naturą, który jest  jedną z najbardziej uwielbianych przez dzieci formą zajęć.

Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu Gminy Dąbrowa do uczestnictwa w wakacyjnych zajęciach, które odbywaja się w świetlicach wiejskich zgodnie z harmonogramem wychowawcy podwórkowego

wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym wakacje z wychowawca podwórkowym harmonogram wychowawcy podwórkowego w okresie wakacyjnym
Ikonka symbolizująca artykuł

Dobry Start 300+ w ZUS

2021-07-05
300+
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć z Wychowawcą Podwórkowym

2021-06-23

Nowy harmonogram w okresie wakacyjnym. Zapraszamy na zajęcia. 

 

harmonogram wychowawcy podwórkowego
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 - czerwiec 2021 r.

2021-06-23
bank żywności

W dniach 21 -22 czerwca 2021 roku pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie przekazali 136 paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydano 777,92 kg. żywności.

Informujemy, że nadal można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie paczek żywnościowych. Odpowiednie dokumenty należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Pl. Powstańców Śl. 2. Po zweryfikowaniu dochodów pracownicy socjalni ustalą, czy dana osoba bądź rodzina kwalifikuje się do w/w formy wsparcia i wyda odpowiednie skierowanie. 

Osoby zainteresowane pomocą w formie paczek żywnościowych zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 1.161,60 zł. na osobę , natomiast 1.542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej.   

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

2021-06-16

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie. Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w mKDR

2021-06-15
25 maja 2021r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. z 2021r. poz. 952). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał obowiązek z urzędu i bezpłatnie przyznać Karty tradycyjne osobom, o których mowa w art. 5 pkt 2 lub 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jeśli osoby te miały przyznaną wyłącznie elektroniczną formę Karty.
Ikonka symbolizująca artykuł

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK )

2021-06-01
Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Opolu informuje, że została uruchomiona
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK). 

Centrala NFZ - Aktualności / Aktualności / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/tpk-twoja-pomoc-med

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu / Kontakt / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/

 

 

 

 

NFZNFZNFZNFZ
Ikonka symbolizująca artykuł

OPS NIECZYNNY

2021-05-31

 

Zgodnie z zarządzeniem nr OPS.0132.2.2021
z dnia 9 kwietnia 2021 roku
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

dnia 04 czerwca 2021r. (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
będzie nieczynny.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Półmetek Podprogramu 2020

2021-05-26
bank żywności

W dniach 24-25 maja 2021 r. pracownicy socjalni po raz kolejny wydawali mieszakńcom gminy Dąbrowa paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinanowanym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. To już piąty miesiąc, jak mieszkańcy Gminy Dąbrowa objęci są wsparciem. Wydano 144 paczki, w skład których wchodziły:

-  groszek z marchewką,

- fasolka po bretońsku,

- koncentrat pomidorowy,

- powidła śliwkowe,

- buraczki wiórki,

- makaron jajeczny,

- mleko,

- szynka drobiowa,

- filet z makreli,

- cukier,

- ryż biały,

- kasza jęczmienna.

Ogółem wydano 972,42 kg.

 

plakatpaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Bank Żywności w Luboszycach wspiera naszych mieszkańców

2021-05-26

W dniu 21 maja 2021 r. Bank Żywności w Opolu oddział Luboszycach przekazał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie około 62 kg artykułów spożywczych  pozyskanych w ramach przeprowadzonej akcji  ZBIÓRKA WIELKANOCNA 2021,  w celu przekazania osobom i rodzinom znajdujacym się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni  przekazali paczki 3 rodzinom, dla których dodatkowe wsparcie żywnościowe okazało się dużą pomocą.

 

 

paczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

2021-05-13

Narodowy Spis Powszechny 2021- co? i jak?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) rozpoczął się 1 kwietnia. Od tego dnia została udostępniona aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany, bankowość elektroniczna) lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz lub nie potrafisz obsługiwać komputera? Nie martw się pomogą Ci urzędnicy

Osoby, które nie mają komputera lub dostępu do Internetu albo nie potrafią obsługiwać komputera mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. J. Sztonyka 56 i zgłosić się do punktu do samospisu. Na osobę, która chce się spisać będzie czekać specjalnie przygotowany do tego celu komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów pomocą będą służyć wyznaczeni do tego pracownicy Urzędu. Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę. Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrze będą dzwonić

Jeśli nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy w Dąbrowie – musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza spisowego z numeru 22 828 88 88.

WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz spisowy, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać.

PAMIĘTAJ –jeżeli nie chcesz udzielać informacji przez telefon – spisz się sam przez Internet w dogodnym dla Ciebie terminie. Więcej informacji znajduje się na stronie spis.gov.pl

informacja o NSPL
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZYJMIJ WYZWANIE WSPÓLNE SPRZĄTANIE w Gminie Dąbrowa

2021-05-10

W  dniu 8 maja 2021 roku z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa wszystkie miejscowości Gminy Dąbrowa sprzątały swoje okolice w ramach pierwszej akcji ”PRZYJMIJ WYZWANIE WSPÓLNE SPRZĄTANIE”.  Celem akcji było pobudzenie i wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Dąbrowa, a także ich odpowiedzialności za środowisko naturalne!!

W akcjil wzięło udział ponad 500 mieszkańców  i osób  zaangażownych, którzy  wypełnili ponad tysiąc worków śmieci. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Bankiem Żywności w Luboszycach pozyskał lody, chipsy, chrupki i krakersy dla wszystkich osób biorących udział w przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że „ słodka niespodzianka” była zastrzykiem energi dla  wszystkich zaangażowanych uczestników.  

sprzątanie gminysprzątanie świata sprzątanie świata sprzątanie świata sprzątanie świata sprzątanie świata sprzątanie świata sprzątanie świata sprzątanie świata sprzątanie świata sprzatanie światasprzątanie świata
Ikonka symbolizująca artykuł

Światowy Dzień Ziemi 2021

2021-04-22

W świetlicach wiejskich na terenie gminy Dąbrowa nadal odbywają się zajęcia z wychowawcą podwórkowym. Z okazji Światowego Dnia Ziemi 2021 –„ Przywróć naszą Ziemię” przypadający 22 kwietnia wychowawca wraz  z dziećmi   promował postawy proekologiczne w społeczeństwie poprzez sprzątanie świata. Dzięki tej akcji uświadamiają innym, jak kruchy jest ekosystem planety ziemi.  Wszak Ziemia to wspólne dobro łączące pokolenia na całym świecie.

Jeśli każdy z nas robiłby dla planety jedną małą rzecz dziennie, byłoby to odczuwalne na całej ziemi.

Zachęcamy do udziału w akcji, a naszym małym mieszkańcom gminy gratulujemy pięknych postaw godnych naśladowania

sprzątanie świata sprzątanie sprzątanie świata
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie żywnościowe w czasie pandemii!!!

2021-04-22

W dniach 21-22 kwietnia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał dystrybucji kolejnych paczek żywnościowych z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym Podprogram 2020. W okresie pandemii to ogromne wsparcie dla mieszkańców gminy Dąbrowa. Wydano 143 paczki w skład których wchodziły:

- groszek z marchewką,

- koncentrat pomidorowy,

- buraczki,

- powidła śliwkowe,

- mus jabłkowy,

- fasolka po bretońsku,

- makaron jajeczny,

- ryż biały,

- herbatniki maślane,

- mleko,

- ser podpuszczkowy,

- szynka drobiowa,

- szynka wieprzowa,

- filet z makreli,

- cukier,

- olej rzepakowy.

Pracownicy socjalni wydali ogółem 1.221,30 kg. żywności.

Przypominamy, że nadal można składać wnioski o przyznanie pomocy w w/w formie. Konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pl. Powstańców Śl. 2. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 77 464 17 78.

Zapraszamy!!!

 

      

paczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja

2021-04-19

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że w Urzędzie Gminy Dąbrowa istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji. Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

- przeprowadzenie mediacji,

Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediatorem. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać poprzez wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu 77 54 15 169.

Punkty pomocy prawnej nadal działają zdalnie (porady telefoniczne) i taki stan będzie trwał do odwołania.

 

Czytaj całość artykułu "Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wizyta studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie

2021-04-02

W dniu 30 marca 2021 roku gościli w Naszym Ośrodku, w ramach wizyty studyjnej pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie.

To już kolejna, piąta wizyta pracowników ośrodków pomocy społecznej w Naszym Ośrodku, który wprowadza zmiany organizacyjne w swoim miejscu pracy.

Podczas wizyty studyjnej zapoznaliśmy gości z podejmowanymi przez nas działaniami oraz przedstawiliśmy opracowane rozwiązania modelowe, sposoby ich wprowadzania w system pomocy i integracji społecznej oraz rekomendowaliśmy dobre praktyki. Grupa miała okazję podczas trzygodzinnej prelekcji zapoznać się z kwestiami praktycznymi i związanymi z wdrażaną reorganizacją, wprowadzaniem nowych standardów pracy socjalnej, wymianę doświadczeń, konsultacje i niwelowanie obaw pracowników przed wprowadzanymi zmianami. Analizowaliśmy różnice organizacyjne w naszych Ośrodkach oraz wzajemnie informowaliśmy się na temat nowo przyjętej organizacji pracy, napotykanych trudnościach oraz jej mocnych stronach.  Podczas spotkania zostały przedstawione realizowane dobre praktyki w Naszym Ośrodku z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz prowadzonej na terenie gminy profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii oraz zostały szczegółowe omówione projekty Europejskie jak i autorskie realizowane w Naszym Ośrodku.

Kierownik OPS w Dąbrowie przedstawił podczas prelekcji Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych działających w gminie Dąbrowa. Podkreślał , że realne współdziałanie instytucji warunkuje możliwość do wypracowania standardów i rozwiązań o praktycznych w zakresie budowania partnerstw lokalnych, a w konsekwencji tego podtrzymania trwania kooperacji, mimo zmian polityczno-społecznych. Zaznaczano, że kultura współpracy międzyinstytucjonalnej wykracza poza granice sektora pomocy społecznej, jednak obszar ten wskazuje i reprezentuje uznane społecznie wartości oraz potencjały lokalnych społeczności.

Wizyta przebiegła w serdecznej atmosferze, a nam było miło słyszeć słowa uznania od przybyłych gości, którym życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego

2021-04-01

W załączeniu pełna informacja dot. projektu" Misja Praca" 

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 191KB)
 2. informacja o projekcie (plik pdf 707KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia świąteczne

2021-03-30
.
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki żywnościowe z Banku Żywności

2021-03-24
bank żywności

W dniu 22 marca 2021 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ponownie rozdali paczki żywnościowe dla mieszkańców Gminy Dąbrowa w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydano 139 paczek w skład których wchodziły: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko, ser gouda, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet drobiowy, filet z makreli, olej.

Wydano 682,16 kg. żywności.  

Jednocześnie informujemy, że nadal można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie paczek żywnościowych, ponieważ Podprogram 2020 trwa do sierpnia 2021 roku. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.  

paczka żywnosciowa
Ikonka symbolizująca artykuł

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rusza 1 kwietnia 2021r.

2021-03-17
...
Ikonka symbolizująca artykuł

PODZIĘKOWANIA

2021-02-23

Serdecznie dziękujemy Panu Mirosławowi Morawskiemu- właścicielowi firmy MORGAZ za przekazaną drukarkę KONICA MINOLTA.

............
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI 500+ OD LUTEGO 2021r. ELEKTRONICZNIE

2021-02-23

Aby otrzymać świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy – tj. od 1 czerwca 2021, złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Uwaga: złożenie wniosku do końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.

W ząłczeniu materiały informacyjne.

Załączniki:

 1. ... (plik pdf 155KB)
 2. ... (plik pdf 158KB)
 3. ... (plik pdf 179KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego na 2021 rok

2021-01-25

W załączeniu nowy harmonogram PK na 2021

Załączniki:

 1. harmonogram PK (plik pdf 217KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja

2021-01-04

Załączniki:

 1. pomoc prawna (plik xps 438KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA

2021-01-04
plakat przemoc
Ikonka symbolizująca artykuł

Zbiórka żywności dla potrzebujących mieszkańców

2022-12-23

Dzięki zaangażowaniu Szkoły Podstawowej w Dąbrowie i działaniom Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie w okresie przedświątecznym udało się objąć wsparciem kilkanaście osób z terenu Gminy Dąbrowa wymagających szczególnego wsparcia w formie paczek żywnościowych w ramach świątecznej zbiórki żywności. Dziękujemy Dyrekcji, pedagogom, uczniom, rodzicom za okazane wsparcie , życzliwość, przychylność oraz zaangażownie w organizację zbiórki. 

zbiórka żywnościzbiórka żywnościzbiórka żywności
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek Elektryczny - wnioski można składać od 1 grudnia 2022r.

2022-11-30

Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem. Urządzeniami grzewczymi mogą być np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery. Uwaga !!! Wykluczone są gospodarstwa domowe które mają zainstalowaną fotowoltaikę.

W przypadku bojlerów nie mogą to być tylko urządzenia podgrzewające wodę - muszą być głównym urządzeniem grzewczym dla danej nieruchomości. I potwierdza to wpis w CEEB.

Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi być zgłoszone jako główne w CEEB.

Podwyższona wartość dodatku to 1500 zł. Otrzymasz go, jeżeli w 2021 r. zużyłeś 5000 kWh i więcej. Jest tu domniemanie, że tak wysokie zużycie prądu powtórzy się zimą 2022/2023 r. i to uzasadnia 1500 zł dodatku.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek Elektryczny (plik pdf 585KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją

2022-11-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją. Szczegóły naboru w załączniku.

Załączniki:

 1. Informacja o naborze (plik pdf 193KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik docx 20KB)
 3. Oświadczenie o niekaralności (plik docx 12KB)
 4. Oświadczenie- opinia (plik pdf 114KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

AKCJA ZIMA

2022-11-07

Załączniki:

 1. . (plik pdf 164KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny do prądu w 2022r.

2022-11-07

Dla kogo dodatek elektryczny do prądu w 2022?

Rząd przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Jak dostać dodatek elektryczny? Warunki

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Zgłoszenia deklaracji do CEEB po tym terminie będą brane pod uwagę tylko te, które dotyczą nowo zainstalowanej i uruchomionej instalacji ogrzewania elektrycznego.

Przy przyznawaniu dodatku elektrycznego obowiązuje ta sama zasada, co przy pozostałych dodatkach energetycznych - jeden dodatek elektryczny będzie przyznawany na jeden adres zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej osób z gospodarstwa domowego z tym samym adresem zamieszkania, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.

Od kiedy wniosek?

Uwaga !  Wzór Wniosku Jeszcze nie został opublikowany

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć osobiście w OPS w Dąbrowie . W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego przez internet należy go potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Weryfikacja wniosków

Informacje składane we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego podlegają odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik będzie miał wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim podanych, może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego. 

z poważaniem

Małgorzata Zaparta

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie Podprogramu 2021

2022-10-26
bank żywności

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu zakończył  działania dystrybucyjne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu   Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Dabrowa pomocy zywnościowej oraz uczestniczenie w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022- październik 2022 r. 

W ramach w/w programu wsparto 91 rodzin, w tym 207 osób.

W okresie trwania programu tj. od grudnia 2021 roku do października 2022 roku  wydano  4.626,32 kg żywności.  

W skład paczek żywnościowych w zestawie rocznym wchodziły:

- groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy. 

W sumie wydano 838 paczek.

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla jednej osoby korzystającej z  pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących w formie warsztatu żywieniowo -dietetycznego pt " Odpowiedni, zdrowy sposób odżywiania ze względu na wystepujące choroby. Wybór zdrowych produktów oraz sposoby na niemarnowanie żywności".

W sprawie uruchomienia kolejnego programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie będzie na bieżąco informowac mieszkańców Gminy Dąbrowa.  

Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-09-21

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Informujemy, że obsługa interesantów odbywa się:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 08:00- 14:00
 • w czwartek od 08:00 – 17:00
 • w piątek od 08:00- 12:00

Jednocześnie informujemy, że za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Załączniki:

 1. WZÓR WNIOSKU (plik docx 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie wakacji z Wychowawcą Podwórkowym!!

2022-08-31

Wakacji końcówka nadchodzi!!

Tak nasze dzieci uczestniczą w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Wychowawcę Podwórkowego. Zajęcia są finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie . Podczas spotkań prowadzone są warsztaty chemiczne, kulinarne, plastyczne i makramy.

zajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana harmonogramu zajęć Wychowawcy Podwórkowego

2022-08-31

Od 1 września 2022 r. nastapiła zmiana harmonogramu zajęć z Wychowawcą Podwórkowym.    

harmonogram wychowawcy podwórkowego
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki żywnościowe w sierpniu 2022 roku

2022-08-31
bank żywności

W dniach 25 -29 sierpnia 2022 roku pracownicy socjalni wydawali paczki żywnościowe  mieszkańcom Gminy Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Przekazno paczki 180 mieszkańcom  Gminy Dąbrowa.  

Łącznie wydano 1.365,28 kg żywności.

 

paczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-08-22

Informujemy, że obsługa interesantów odbywa się:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 08:00- 14:00
 • w czwartek od 08:00 – 17:00
 • w piątek od 08:00- 12:00
Informacja - godziny obsługi
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana harmonogramu działalności Punktu Konsultacyjnego

2022-08-18

Informujemy, że od września 2022 roku nastąpiła zmiana działalności Punktu Konsultacyjnego w Dąbrowie  

harmonogram PK
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy!!

2022-08-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje , że rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostało podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska z mocą obowiązującą od 17 sierpnia 2022 r. 

 1. Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tyś. zł, należy  złożyć wniosek do 30 listopada br.
 2. Dodatek będą mogli otrzymać opalający swoje domy węglem kamiennym bądź jego pochodnymi.
 3. Szczegóły dotyczące zasad wypłaty dodatku węglowego znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

 1. Druk wniosku znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 1. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową oraz elektronicznie ( np. przez e-PUAP ) .
 2. Na terenie Gminy Dąbrowa zadanie będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej    w Dąbrowie , Pl. Powstańców Śl. 2, telefon kontaktowy  77 464 17 78
 3. Przy wypłacie dodatku węglowego nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe, a sam dodatek będzie zwolniony z opodatkowania.

Uwaga!!

Przypominamy, że aby otrzymać dodatek węglowy, należy wpisać swoje gospodarstwo domowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków poprzez stronę:

https://ceeb.gov.pl/    - bez tego dodatek węglowy nie może zostać wypłacony.

 

zdjecie
Ikonka symbolizująca artykuł

JEDZ ZDROWO! ŻYJ ZDROWO!

2022-07-01

Zapraszamy do udziału w akcji.

..

Załączniki:

 1. . (plik pdf 972KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc

2022-06-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno -edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

program korekcyjno edukacyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

Wakacje z wychowawcą podwórkowym

2022-06-15

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na ciekawe zajęcia z Wychowawcą Podwórkowym. 

W załączeniu harmonogram wakacyjny

harmonogram wakacyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego oraz Rodzin Wspierających

2022-05-30
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym!!

2021-03-17

Z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa od 1 marca 2021 roku ponownie ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym w formie stacjonarnej, które odbywają się na świelicach wiejskich. Po długiej przerwie dzieci mają możliwość spotkania się ze sobą oraz  wspólnego spędzania wolnego  czasu. Dzięki zorganizowaniu zajęć dzieci mogą oderwać się od komputerów i przyjemnie spędzić czas na świeżym powietrzu, wśród rówieśników. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, które poruszają różną tematykę, dostosowaną do ich potrzeb i oczekiwań , m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne czy teatralne. Dzieciom taka forma zajęć bardzo się podoba. Co najważniejsze  swoim podopiecznym wychowawca podwórkowy organizuje czas wolny, pomaga i wychowuje. Zarówno wychowawcy jak i dzieciom pomysłów nie brakuje.

 

 

zajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia światlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe zajęcia z wychowawcą podwórkowym!!

2021-02-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że od dnia 1 marca 2021 r.  ponownie zostają uruchomione zajęcia z wychowawcą podwórkowym, który będzie prowadził zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich zgodnie z harmonogramem. 

Załączniki:

 1. harmonogram wychowawcy podwórkowego (plik pdf 1155KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejne wsparcie dla mieszkańców w formie paczek żywnościowych z POPŻ 2020

2021-02-26
bank żywności

W dniu 22 lutego 2021 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie wydali kolejne paczki żywnościowe z POPŻ 2020 dla mieszkańców najbardziej potrzebujących. W skład paczki wchodziły: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, makaron jajeczny, płatki owsiane, ser podpuszczkowy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli, cukier biały, miód nektarowy.  Wydano 134 paczki na łaczną wagę 850,84 kg. 

Jednocześnie informujemy, że nadal można składać wnioski na paczki żywnościowe, ponieważ Podprogram trwa do sierpnia 2021 r. 

Przypominamy, żeby otrzymać paczki żywnosciowe osoba bądź rodzina nie może przekroczyć 220 % kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. 

- dla osoby samotnej dochód netto nie może przekroczyć 1.542,20 zł.

- dla osoby w rodzinie dochód netto nie może przekroczyć 1.161,60 zł. na osobę. 

Zapraszamy!!

paczka żywnosciowaart. spożywczeart. spożywczeart. spożywczeart. spożywcze art. spożywczeart. spożywczeart. spożywczeart. spożywczeart. spożywczeart. spożywcze
Ikonka symbolizująca artykuł

Dystrybucja żywności z Podprogramu 2020

2021-02-15
bank żywności

W dniu 1 lutego 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie rozpoczął wydawanie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W skład paczek żywnościowych wchodziły: marchewka z groszkiem, fasolka po bretońsku, pasztet drobiowy, mleko, ser podpuszczkowy, szynka wieprzowa, szynka drobiowa, herbatniki maślane, makaron jajeczny.  Wydano 122 paczki o łącznej ilości 585,20 kg.    

art. spożywczeart. spożywczeart. spożywczeart. spożywcze
Ikonka symbolizująca artykuł

Dowozy na szczepienie covid 19 - klauzula informacyjna

2021-02-05

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w związku z realizacją dowozów do punktów szczepień przeciwko Covid - 19

Szanowni Państwo,

zostaliśmy zobowiązani do zorganizowania dla Państwa dowozów do punktów, w których odbędą się szczepienia przeciwko Covid – 19. Aby móc zrealizować to zadanie, potrzebne były nam Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, numeru PESEL, miejsce zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego. W niektórych sytuacjach pytaliśmy o schorzenia i stan zdrowia -  wszystko po to, by lepiej dostosować rodzaj transportu. Dlatego zostaliście Państwo zobowiązani do podania nam tych informacji. W przeciwnym wypadku nie moglibyśmy się z Państwem skontaktować, ani też m.in. określić miejsca, gdzie należy wysłać transport. Jesteśmy zobowiązani prawem do przechowywania Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny, a przy tym zapewniający ich poufność. Dostęp do tych informacji mają tylko pracownicy OPS wyznaczeni do zorganizowania transportu, tj. kontaktowania się z Państwem. Dane adresowe zostaną także przekazane firmie transportowej, która podpisała z Gminą umowę w sprawie dowozów i jednocześnie zobowiązanie do zachowania danych w tajemnicy pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Jeśli w imieniu osoby uprawnionej działa jej przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun, kurator) to przetwarzanie danych (w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu) odbywa się na identycznych zasadach, jak u osoby uprawionej.

Ponieważ przekazaliście nam Państwo dane osobowe - jesteśmy ich administratorem. Na podstawie aktu prawnego, który popularnie określany jest jako RODO (pełna nazwa: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), przekazujemy Państwu następujące informacji związane z Państwa danymi osobowymi:

 1. Administratorem jest OPS w Dąbrowie , a jeśli chcą Państwo uzyskać dalsze informacje związane z przetwarzaniem danych to należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – pod nr telefonu OPS lub na adres poczty elektronicznej: iod@huczynski.pl.
 2. Celem przetwarzania jest zorganizowanie dowozów do punktu szczepień. Podstawą prawną takiego działania (Państwo obowiązkowo powinni podać nam dane osobowe) są zapisy art. 11h ust. 1, ust. 4 i ust. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t.j.) oraz art. 6 ust. 1 lit. d) i e) i art. 9 ust. 2 RODO, tj. przepisu dające nam uprawnienie do przetwarzania na podstawie ustawy oraz w celu ochrony Państwa zdrowia.
 3. Państwa dane zostaną udostępnione przewoźnikowi, z którym OPS posiada umowę na realizację dowozu do punktów szczepień. Przewoźnik podpisał zobowiązanie o zachowaniu poufności danych, czego naruszenie grozi odpowiedzialnością prawną i finansową. Dane zostaną także przekazane organom władzy Rzeczypospolitej Polskiej, tj. m.in. Wojewodzie, Ministerstwu Zdrowia. Nie będzie się przekazywać danych do firmy produkującej szczepionki, czy poza granicę Polski ani Unii Europejskiej. Po zakończeniu akcji szczepień dane będą przechowywane przez okres lat 10.
 4. Mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych i jeśli jest w nich błąd – można je sprostować. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu – wówczas sprawdzimy czy mają Państwo rację, ponieważ bez danych nie zrealizujemy dowozu. Mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie – jeśli stwierdzą Państwo, że dane zostały np. ujawnione osobie niepowołanej. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. przekazane w celu weryfikacji przez systemy komputerowe.
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa POPŻ Podprogram 2020

2021-02-03
bank żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

Załączniki:

 1. informacja o kryterium (plik pdf 205KB)
 2. plakat POPŻ (plik pdf 267KB)
 3. cel programu (plik pdf 351KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc w dotarciu do punktów szczepień‼

2021-01-19

Pomożemy potrzebującym mieszkańcom w dotarciu do punktów szczepień‼

- szczepienia będą realizowane przez NZOZ OŚRODEK ZDROWIA w Dąbrowie, ul. Ciepielowicka 13.

- osoby starsze i niepełnosprawne, mające trudności z dotarciem do punktu szczepień w Dąbrowie mogą liczyć na pomoc że strony gminy.

Zgłoszenia pod numerem telefonu:

502 687 577 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00-14.00.

 

 

szczepienieszczepienie
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-12-29

Uwaga!!!

Dnia 31 grudnia 2020 r. (czwartek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
będzie czynny do godziny 1400.

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne - Wigilia 2020

2020-12-22
klub seniora dabrowa

Pierwsze Kartki Świąteczne z życzeniami od Pani Wójt i Kierownika OPS dotały do Naszych Seniorów z Klubu Senior + z Dąbrowy, Żelaznej i Nowej Jamki. Dziękujemy Koordynatorom p. Gertrudzie Ledwig i Roksanie Odziomek za przygotowanie Życzeń Świątecznych dla Naszych Klubowiczów z Klubu Senior+.

kartki świąteczne z życzeniamikartki świąteczne z życzeniamikartki świąteczne z życzeniamikartki świąteczne z życzeniami
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki świąteczne z Banku Żywności

2020-12-22

Z inicjatywy Banku Żywności w Opolu  oddział w Luboszycach , Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dąbrowie otrzymał paczki  świąteczne dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu Gminy Dąbrowa. Asortyment na paczki udało się pozyskać w ramach Ogólnopolskiej Światecznej Zbiórki Żywności zorganizowanej przez Bank Żywności.  Paczki zostały  wręczone  5 rodzinom, które zostały wytypowane przez tutejszy OPS. Dziękujemy za możliwość wsparcia rodzin w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

wręczenie paczek świątecznychwręczenie paczek świątecznychwręczenie paczek świątecznychwręczenie paczek świątecznych
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR WNIOSKÓW 500+

2020-12-22

Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 są przyjmowane  od dnia 1 kwietnia 2021 w formie papierowej, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 4641778 lub osobisty w siedzibie Ośrodka: Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowie od poniedziałku  do środy w godzinach od 8:00 do 14:00, w czwartki od 8:00 do 17:00 a w piątki od 8:00 do 12:00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne

2020-12-22
...
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla mieszkańców Żelaznej

2020-12-15
klub seniora dabrowa

Pomimo zawieszonej działalności działamy!!!

Koordynator Klubu Seniora + w Żelaznej Pani Gertruda Ledwig przy współpracy z DFK Żelazna przygotowała paczki świąteczne dla seniorów z Żelaznej. Brawo za działania!!!

 

pakowanie paczekpakowanie paczekpakowanie paczekpakowanie paczekpakowanie paczek
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty świąteczne w Żelaznej

2020-12-15
klub seniora dabrowa

W ramach warsztatów Pani Gertruda Ledwig przygotowała kartki świateczne, które zostaną przekazane dla mieszkańców gminy wraz z życzeniami świątecznymi od Pani Wójt Gminy Dąbrowa oraz  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

kartki świąteczne z życzeniamikartki świąteczne z życzeniami
Ikonka symbolizująca artykuł

24 GRUDNIA OPS W DĄBROWIE NIECZYNNY

2020-12-15

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

24 grudnia 2020 roku ( czwartek)  Wigilia Bożego Narodzenia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie  będzie nieczynny. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Dąbrowie

2020-12-08
fepr-efs

Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.179.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2020 roku zostaje zawieszona do odwołania działalność wychowawcy podwórkowego działającego w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzn przezywających poblemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. 

Obecnie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym na które serdecznie zapraszamy. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dabrowa

2020-12-02

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przekazał 100 sztuk zestawów

domowych do ochrony osobistej przeciw COVID-19 . W skład zestawu wchodzą:

maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk wraz

z ulotką informacyjną. Zestawy zostaną przekazane przez Ośrodek Pomocy

Społecznej w Dąbrowie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy

Dąbrowa.

---
Ikonka symbolizująca artykuł

Nie-Sami-Dzielni

2020-12-02

Dzięki porozumieniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni” od 1 grudnia 2020 r.  ruszyły ciepłe posiłki dla osób samotnych i niesamodzielnych z Gminy Dąbrowa. Realizacja projektu obejmuje czas od 1 grudnia 2020 do 31 stycznia  2021 r.  Uruchomiona została też pomoc w robieniu zakupów dla potrzebujących w ramach działalności kuriera społecznego. Oferta skierowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu za względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, także do osób starszych, samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny bądź innych osób do pomocy.   

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dąbrowie.

W razie pytań prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr telefonu 77 464 17 78.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

nie-sami-dzielni
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

2020-11-30
bank żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020, nastąpiły zmiany kryterium dochodowego urpawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarujacej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie, co stanowi 220 &% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informujemy, że można już składać wnioski  na paczki żywnościowe w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz  należy  udokumentować  dochody netto z miesiąca poprzedząjacego złożenie wniosku.

Ikonka symbolizująca artykuł

STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa

2020-11-20

Trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa, podczas której mieszkańcy mają możliwość kontaktu ze specjalistami, uzyskać poradę i pomoc. Organizatorami akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy; podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.
 

Czytaj całość artykułu "STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa"

Stop przemocy - PLAKAT
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2020-11-18

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie - Pani Małgorzaty Zapartej odbyło się uroczyste spotkanie pracowników z Wójtem Gminy Dąbrowa - Panią Katarzyną Gołębiowską -Jarek. Pani Wójt zaszczyciła nas swoją obecnością i złożyła nam najserdeczniejsze życzenia zawodowe i osobiste , które mają szczególne znaczenie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dziękujemy również Kierownikowi OPS w Dąbrowie za okazane wsparcie, owocną współpracę i docenienie pracy jaką wykonujemy na co dzień.    

---
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla mieszkańców powiatu opolskiego

2020-11-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie przypomina, iż w związku z realizacją projektu " Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja " przy PCPR w Opolu powstało Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, w którym mieszkańcy powiatu opolskiego mogą uzyskać darmowe porady specjalistów, wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny m.in. z zakresu psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień oraz pracy socjalnej. Rodziny , które chcą skorzystać ze wsparcia mogą zgłaszać się w PCWR przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, pokój nr 107, tel. 77 44 10567/509-377-842.

Ikonka symbolizująca artykuł

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA

2020-10-27

Trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa, podczas której mieszkańcy mają możliwość kontaktu ze specjalistami, uzyskać poradę i pomoc. Organizatorami akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy; podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.
 

Czytaj całość artykułu "STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA"

Stop przemocy - PLAKAT
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-10-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( ... ) osoby, które ukończyły 70 rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
3) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Ponadto w szczególnie trudnej sytuacji tj. niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, trudna sytuacja rodzinna, brak pomocy osób najbliższych w tym sąsiadów, osoby po 70 roku życia mogą skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 502 687 228 od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 - 15:30 w celu uzyskania wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb dnia codziennego.

Drogi Seniorze, jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego możesz zadzwonić do psychoterapeuty z Punktu Konsultacyjnego w Dąbrowie - Pani Edyty Jonik- Ćwikła- tel. 604 247 521 i uzyskać profesjonalną pomoc.
 

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-10-23

ZOSTAŃ W DOMU! POTRZEBUJESZ POMOCY ZADZWOŃ...

..
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

2020-10-15
fepr-efs

W ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wchowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja odbywają się zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Dąbrowie. Podczas spotkań dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach rozwijających kompetencje życiowe, spędzają atrakcyjnie czas w szczególności na świeżym powietrzu, rozwijają zdolności i umiejętności, integrują się w grupie. W tym szczególnie trudnym dla wszystkich okresie bardzo ważne jest zaangażowanie dzieci w dodatkowe zajęcia mające na celu wzajemne wspieranie się i współdziałanie w grupie.
W załączeniu fotorelacja z zajęć.

Zajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

OBOJĘTNOŚĆ GORSZA NIŻ MRÓZ

2020-10-13
logo

Załączniki:

 1. plakat zima (plik pdf 578KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego od X2020

2020-10-01
fepr-efs

W załączeniu nowy harmononogram zajęć z wychowawcą podwórkowym. Serdecznie zapraszamy!!!

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego od X2020 (plik doc 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podprogram 2019- efekty

2020-09-30
bank żywności

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały ),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 158 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Dąbrowa.
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 8,52596 ton żywności;
- 863 paczek żywnościowych.
 

Ikonka symbolizująca artykuł

Wyniki naboru na wolne stanowisko- Wychowawca Podwórkowy

2020-09-25
fepr-efs

W załączeniu wyniki

Załączniki:

 1. Wyniki naboru na wolne stanowisko- Wychowawca Podwórkowy (plik pdf 207KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kontrola z Banku Żywności w OPS Dąbrowa

2020-09-24
bank żywności

W załączeniu raport z monitoringu standardów administrowania, magazynowania i dystrybucji żywności w OPL

Załączniki:

 1. Kontrola z Banku Żywności w OPS Dąbrowa (plik pdf 3275KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA SENIORZY - Aktywni Oszuści!!

2020-09-23

W ostatnich dniach docierają do nas niepokojące informacje, iż na terenie gminy Dąbrowa pojawiają się osoby, które podszywają się pod przedstawicieli Caritas i rozmawiają z Seniorami.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod pracowników/członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, NIE PODEJMUJMY ŻADNYCH POCHOPNYCH DZIAŁAŃ. Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności.
W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za pracownika Caritas - zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanej rozmowie komuś z bliskich.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w takich sytuacjach . Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wychowawcę podwórkowego

2020-09-17
fepr-efs

W załączeniu informacja o wolnym stanowisku pracy

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY (plik pdf 1207KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie Podprogramu 2019 w Gminie Dąbrowa

2020-08-31
bank żywności

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie wydał ostatnie paczki żywnościowe z Podprogramu 2019 w ramach POPŻ na lata 2014-2020. Wydano 1.644,98 kg. dla 150 mieszkańców Gminy Dąbrowa. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zakończył proces wydawania paczek żywnościowych.

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Załączniki:

 1. zestawienie wydanej żywności (plik docx 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wycieczka do ZOO

2020-08-20
fepr-efs

Dnia 20 sierpnia 2020 r. 15 dzieci z gminy Dąbrowa pojechało na wycieczkę do opolskiego ZOO. Zwiedzając piękny ogród zoologiczny dzieci zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt, które znały ze zdjęć i ilustracji. Dzieciom podobały się żyrafy , kangury, zebry, hipopotamy, wilki i cały szereg gatunków małp. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Pobyt w ZOO był dla dzieci wspaniałą lekcją przyrody a także kolejną ciekawą przygodą i miłym doświadczeniem.
Wycieczka odbyła się w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja.

Wycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOO
Ikonka symbolizująca artykuł

Ostatnie pożegnanie

2020-08-19
logo


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Stanisławy Gendy,

Pani Stanisława była pierwszym Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie i pełniła funkcję w latach 1990- 2006. W czasie swojej kariery zawodowej wykazywała się empatią w szczególności do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracowników zarażała chęcią do działania, próbowała znajdować rozwiązanie z trudnej sytuacji, tym samym przyczyniając się do polepszenia jakości życia najbardziej potrzebujących pomocy.

Była życzliwą i mądrą kobietą z zasadami, o silnym charakterze i osobowości, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Dziękujemy Pani Stasiu i pamiętamy!!!

Rodzinie Zmarłej wyrazy współczucia składa Kierownik wraz z Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ikonka symbolizująca artykuł

ZMIANA GODZIN PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

2020-07-28
INTERESANCI SKŁADAJĄCY WNIOSKI O ZASIŁEK RODZINNY, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DOBRY START NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 BĘDĄ PRZYJMOWANI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA OD GODZ. 8:00- 14:00
CZWARTEK OD GODZ. 8:00-17:00
PIĄTEK OD GODZ. 8:00- 12:00
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki żywnościowe w lipcu 2020 r.

2020-07-17
bank żywności

W dniu 16 lipca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie po raz kolejny wydał paczki żywnościowe 150 mieszkańcom z terenu Gminy Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Wydano 1.196,72 kg żywności.
Jednocześnie Informujemy, że Podprogram 2019 dobiega końca , jednak przed nami kolejny Podprogram 2020 o którym będziemy na bieżąco informować mieszkańców w najbliższych miesiącach.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zabawka dla maluszka!!!

2020-07-17
Z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie pracownicy socjalni zrealizowali autorski projekt socjalny ZABAWKA DLA MALUSZKA.
Akcja zrodziła się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Caritasem Diecezji Opolskiej oraz darczyńcą Firmy Bobobaby Sp. Z o.o z Chróściny Opolskiej.
Projekt socjalny powstał z myślą o działaniu na rzecz najmłodszych członków Naszej Społeczności Lokalnej, którego głównym celem jest wsparcie rodzin z małym dzieckiem.
Zabawki typu patchwork, zabawki na biegunach wraz z kocykami trafiły do 100 rodzin z terenu Gminy Dąbrowa .
Dziękujemy Darczyńcy Firmie Bobobaby Sp. Z o.o. oraz Caritasowi Diecezji Opolskiej za podjęte działania na rzecz Dzieci z Gminy Dąbrowa.
Zabawka dla maluszka!!!Zabawka dla maluszka!!!Zabawka dla maluszka!!!Zabawka dla maluszka!!!Zabawka dla maluszka!!!
Ikonka symbolizująca artykuł

Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym

2020-07-02
fepr-efs

No i stało się!!
Od 22 czerwca 2020 r. ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja . W ramach zajęć odbywają się zajęcia z dziećmi w szczególności na świeżym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pierwsze zajęcia miały charakter edukacyjny mający na celu uświadomienie dzieci o zagrożeniu zarażenia się koronawirusem i sposobach działania, by manimalizować to zagrożenie.
Podczas zajęć dzieci były bardzo aktywnie i w sposób ciekawy spędziły wolny czas.

Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

OD 1 LIPCA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

2020-07-02
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje o terminach składania wniosków w okresie zasiłkowym 2020/2021:

DOBRY START 300+
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie;

ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie;

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie;

WAŻNE!
OSOBY, KTÓRE OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIE 500 PLUS OD 2019r. LUB 2020r., NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH WNIOSKÓW W 2020r.
Wraz ze zmianą ustawy o 500 plus od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 r.
Kolejne terminy składania wniosków przypadają na 2021 rok:
- od 1 lutego 2021 r. - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
- od 1 kwietnia 2021 r. - przypadku wniosków składanych w formie papierowej
i elektronicznej.
Powyższe zmiany w programie 500 plus nie dotyczą rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy chcą otrzymać świadczenie 500 plus. W tym przypadku rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatna porada prawna dla mieszkańców Gminy Dąbrowa

2020-06-29
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że nadal istnieje możliwość korzystania z bezpłatnej porady prawnej w Urzędzie Gminy Dąbrowa. Umówienie wizyty u rady prawnego może nastąpić poprzez zapisanie się na konkretny dzień i godzinę przez stronę internetową:

https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html

Rejestracji można dokonywać również telefonicznie pod numerem 77 54 15 169

Ikonka symbolizująca artykuł

Wznowienie działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Wychowawca Podwórkowy

2020-06-22
fepr-efs

W związku z otrzymaną pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu dot. wznowienia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Dąbrowe informujemy, iż od dnia 22.06.2020 r. zostają ponownie uruchomione zajęcia z wychowawcą podwórkowym w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wpsarcie pieczy zastępczej - II edycja. Zajęcia te będą prowadzone naprzemiennie tj. stacjonarnie oraz zdalnie ( w zależności od warunków atmosferycznych ). Rekomenduje się prowadzenie zajęć z dziećmi na świeżym powietrzu przez wychowawcę podwórkowego przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zgodnie z utrzymaniem reżimu sanitarnego.
W zależności od frekwencji planuje się zajęcia w miejscowościach w których rodzice/ opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo dzieci w w/w zajęciach.

Ikonka symbolizująca artykuł

WZNOWIENIE DZIAŁANOŚCI KLUBÓW SENIORA

2020-06-22
Uprzejmie informujemy, iż po otrzymaniu pozytywnej opinii dotyczącej wznowienia działalności Klubów Senior+ , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, od 1 lipca wznawiamy działalność Klubów na terenie Gminy Dąbrowa z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkimi wytycznymi GIS i MZ. Ponadto prowadzącym zalecamy prowadzenie zajęć w systemie rotacyjnym oraz na świeżym powietrzu. Bezpieczeństwo Naszych Seniorów jest najważniejsze.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania informacyjna - Kupuj świadomie-wybierz POLSKI PRODUKT

2020-06-22
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną Kupuj świadomie- Produkt polski. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumenta na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych i wsparcia krajowego rolnictwa, w szczególnie tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. W załączeniu szczegóły kampanii.

Załączniki:

 1. Kampania informacyjna - Kupuj świadomie-wybierz POLSKI PRODUKT (plik docx 107KB)
 2. ULOTKI- Kupuj świadomie-wybierz POLSKI PRODUKT (plik docx 1511KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA 12 czerwca 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie będzie zamknięty

2020-06-08
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE W DNIU 12 CZERWCA 2020r. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE BĘDZIE NIECZYNNY.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
Ikonka symbolizująca artykuł

Izolacja dzieci w czasach epidemii

2020-06-08
Zachęcamy do przeczytania artykułu pedagoga szkolnego z PSP w Dąbrowie Pani Danuty Antonowskiej nt. Izolacji dzieci w dobie koronawirusa.

Załączniki:

 1. Izolacja dzieci w czasach epidemii (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie doceniony w Lokalnej prasie Życie Gminy Dąbrowa

2020-06-08
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie doceniony w Lokalnej prasie Życie Gminy Dąbrowa (kwiecień) m.in.:
1. O pomocy społecznej w Dobie Pandemii str. 7
2. Wpływ relacji w rodzinie na wychowanie dzieci str.12.
Zachęcamy do lektury.

Załączniki:

 1. Życie Gminy Dąbrowa Kwiecień 2020r. (plik pdf 1115KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi cd.

2020-06-06
bank żywności

W dniu 5 czerwca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019 wydał paczki żywnościowe dla 150 mieszkańców Gminy Dąbrowa. W miesiącu czerwcu 2020 r. wydano 837,24 kg. żywności. Natomiast w ramach współpracy w programie Nie Marnuj Jedzenia 2020 wydano artykuły spożywcze dla 100 mieszkańców i rozdysponowano 232,5 kg. W sumie do 250 mieszkańców Gminy Dąbrowa w czerwcu 2020 r. trafilo 1.069,74 kg. żywności.

Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi cd.Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi cd.Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi cd.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Dąbrowa w czasie epidemii

2020-05-18
bank żywności

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Gmina Dąbrowa we współpracy z liderem projektu ROPS w Opolu uruchomiła usługi tzw. kuriera społecznego oraz dożywiania osób niesamodzielnych w ramach Projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne realizowanego w ramach RPO WO 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
Usługi skierowane są do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia oraz niepełnosprawność a także do osób starszych samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy. Kwalifikowanie osób do usługi ciepłego posiłku nastąpiło po uzgodnieniu z Sołtysami , Liderem Projektu oraz OPS.
Dodatkowo OPS w Dąbrowie zwiększył zapotrzebowanie na pomoc żywnościową z Banku Żywności. Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego tj. dochód poniżej
1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt z OPS w Dąbrowie 77/464 17 78

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi

2020-05-11
bank żywności

W dniu 11.05.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie po raz kolejny wydał paczki żywnościowe dla 150 mieszkańców gminy Dąbrowa . Działania te są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu o/ Luboszyce.

Wsparcie żywnościowe w okresie epidemiWsparcie żywnościowe w okresie epidemiWsparcie żywnościowe w okresie epidemiWsparcie żywnościowe w okresie epidemiWsparcie żywnościowe w okresie epidemiWsparcie żywnościowe w okresie epidemi
Ikonka symbolizująca artykuł

KLUB SENIOR +

2020-05-08
Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

Odcinek 10 "Na tropie zagadek"
https://www.youtube.com/watch?v=1tSY6bGAisA

Odcinek 11 "Usprawiedliwienie"
https://www.youtube.com/watch?v=C6sMwPKxAD0
Ikonka symbolizująca artykuł

PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA

2020-05-05
W załączeniu informacja na temat przemocy domowej w okresie epidemii

Załączniki:

 1. PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA (plik pdf 1688KB)
 2. PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA (plik pdf 1373KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

2020-05-05
W załączeniu wytyczne

Załączniki:

 1. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (plik pdf 1262KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

2020-05-04
fepr-efs

Z uwagi na trwajacą w Polsce epidemię COVID -19 placówka wsparcia dziennego na terenie gminy Dąbrowa ma zawieszoną działalność do odwołania. Dotyczy to zajęć w trybie stacjonarnym. Jednak z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z wychowawcą podwórkowym od dnia 4 maja 2020 r. zostały uruchomione zajęcia zdalne z dziećmi w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz waparcie pieczy zastępczej- II edycja . Kontakt wychowawcy podwórkowego z dziećmi i rodzicami będzie odbywał się w różny sposób tj. telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
Zajęcia będą poruszać różną tematykę, jednak duży wpływ na temat zajęć będą miały same dzieci. W związku z tym zapraszamy do czynnego udziału zarówno dzieci jak i rodziców. Niech ten trudny czas choć trochę będzie przyjemny.
 

Ikonka symbolizująca artykuł

KLUB SENIOR +

2020-04-27
Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

Odcinek 6 "Kwiaty ze wstążki"
https://www.youtube.com/watch?v=j9qFciFLTHw
Odcinek 7 "Wirtualna wycieczka"
https://www.youtube.com/watch?v=A72RUPqAzJ4
Odcinek 8 Sokoli wzrok
https://www.youtube.com/watch?v=VAmATer9tFo
Odcinek 9 Kreatywny recykling
https://www.youtube.com/watch?v=vIE0s2ZgCHo
Ikonka symbolizująca artykuł

Aplikacja moblina "Twój Parasol"

2020-04-16
Aplikacja "Twój Parasol" jest narzędziem praktycznie i skutecznie umożliwiającym uzyskanie wsparcia oraz niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pozwala na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail a także daje możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Więcej informacji na stronie twojparasol.com
Ikonka symbolizująca artykuł

KLUB SENIOR +

2020-04-15
Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

odcinek 5 - "Oddychaj spokojnie"
https://www.youtube.com/watch?v=XMfy4trIEi4
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy program pomocy dla niepełnosprawnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2020-04-14
Nowy program pomocy dla niepełnosprawnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rusza nabór wniosków elektronicznych za pomocą strony (sow.pfron.org.pl) lub drogą pocztową
Od 10.04.2020r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na ten cel zostanie przeznaczone ze środków PFRON łącznie 174 mln zł.
500 zł co miesiąc
Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.
Wsparcie polega na przyznaniu takim osobom miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca.
Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu.
Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.
Kto otrzyma wsparcie i jakie są wyjątki?
O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia.
Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.
Jak otrzymać świadczenie?
Należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano. Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.
Pomoc również dla samorządów
Program zakłada również, że część środków z PFRON trafi do samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. PFRON będzie refundować samorządom do 50 proc. poniesionych wydatków na ten cel, do 100 tys. zł. Na cały moduł przeznaczone zostanie ponad 53 mln złotych.
W razie pytań - zadzwoń
Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW - tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00).
Ikonka symbolizująca artykuł

KLUB SENIOR + filmiki ciąg dalszy ...

2020-04-10
Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

odcinek 3 - "Woskiem malowane" część II
https://www.youtube.com/watch?v=UF891KPYfvY

Życzenia Wielkanocne
https://www.youtube.com/watch?v=MP9ihnJbryQ
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia wielkanocne

2020-04-09
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Filmiki dotyczące KLUBU SENIOR +

2020-04-07
Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

odcinek 1 - "Kilka słów wyjaśnień"
https://www.youtube.com/watch?v=1y-yQnO14II&feature=youtu.be

odcinek 2- "Bezpieczeństwo jest najważniejsze"
https://www.youtube.com/watch?v=vlvmumjp-HE
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi

2020-03-31
bank żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców gminy w okresie stanu epidemii dwukrotnie wydał paczki żywnościowe dla 136 osób we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu o/ Luboszyce w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wsparcie żywnościowe w okresie epidemiWsparcie żywnościowe w okresie epidemiWsparcie żywnościowe w okresie epidemiWsparcie żywnościowe w okresie epidemi
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-03-16
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Procedura postepowania w sprawie realizacji procedury

2020-03-16
W załączeniu komunikat Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. Procedura postepowania w sprawie realizacji procedury Niebieskie Karty (plik pdf 618KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dostarczanie żywności osobom w kawarantannie

2020-03-16
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT!!!!

2020-03-12
Szanowni państwo!!!

W związku z sytuacją sanitarno -epidemiologiczną niezwykle ważne jest w tej chwili ograniczenie kontaktów z osobami postronnymi, przebywanie w miejscach publicznych itp. Proszę zatem o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie do absolutnego minimum!!
OPS będzie kontynuował pracę w najbliższych dniach, aby jednak ułatwić nam realizację zadań i ograniczyć ewentualne zagrożenie poprosiłam dziś współpracowników o zmniejszenie kontaktów z osobami z zewnątrz.

Proszę o wyrozumialość dla całej sytuacji.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Małgorzata Zaparta

Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym zawieszone !!!

2020-03-11
fepr-efs

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że w związku z decyzją rządu i Men od jutra 12 marca 2020 r. do odwołania będą zawieszone zajęcia z wychowawcą podwórkowym . O dalszych decyzjach mieszkańcy gminy Dabrowa będą na bieżąco informowani.

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka nad dzieckiem do lat 3 - opiekun dzienny!!!

2020-03-11
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że w związku z decyzją rządu i Men od jutra 12 marca 2020 r. do odwołania będą zawieszone zajęcia dydaktyczne. W związku z tym opiekun dzienny zawiesza swoją działalność do odwołania. O dalszych decyzjach rodzice dzieci do lat 3, którzy korzystają ze wsparcia opiekuna dziennego na terenie gminy Dąbrowa będą na bieżąco informowani.
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowym

2020-03-10
fepr-efs

Dnia 9 marca 2020 r. podczas zajęć z wychowawcą podwórkowym w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" odbyły się warsztaty kulinarne. Dzieci upiekły pizzę, którą następnie " spaliły" korzystając z pogody i udały się na spacer. Na boisku grały w piłkę i aktywnie spędziły czas.

Warsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowymWarsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejna dostawa produktów żywnościowych z Podprogramu 2019

2020-03-06
bank żywności

W dniu 4 marca 2020 r. pracownicy socjalni przywieźli z Banku Żywności w Luboszycach kolejną dostawę produktów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących, korzystających z Podprogramu POPŻ 2019. W miesiącu marcu 2020 r. wsparciem objęto 135 osoby, ogółem wydano ponad tonę żywności. W skład paczki żywnościowej wchodziły art. spożywcze tj. marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż, ser gouda, szynka drobiowa, mleko, herbatniki maślane, fasola biała, filet z makreli, olej rzepakowy.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Dąbrowa - konserwatorom za okazaną pomoc w rozładunku artykułów spożywczych, które szybko trafiły do potrzebujących.

Kolejna dostawa produktów żywnościowych z Podprogramu 2019 Kolejna dostawa produktów żywnościowych z Podprogramu 2019 Kolejna dostawa produktów żywnościowych z Podprogramu 2019 Kolejna dostawa produktów żywnościowych z Podprogramu 2019
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa POPŻ 2019

2020-03-05
bank żywności

W załączeniu wszelkie informacje na temat Podprogramu 2019

Załączniki:

 1. Pomoc Żywnościowa POPŻ 2019 (plik docx 94KB)
 2. Pomoc Żywnościowa POPŻ 2019 (plik docx 94KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bal karnawałowy 25 luty 2020 r.

2020-02-26
fepr-efs

Karnawał to czas balów i tanecznych szaleństw, którym towarzyszy muzyka i zabawa. Dzieci z naszej gminy miały okazję wspólnie zintegrować się na balu. Dla naszych milusińskich to dzień szczególny, często wyczekiwany przez wiele tygodni. W dniu 25 lutego 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie odbył się bal karnawałowy organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastepczej -II edycja w którym wzięli udział najmłodsi mieszkańcy Gminy Dąbrowa. Dzieci tego dnia miały okazję przebrać się za różne postacie z bajek i nie tylko. Na balu można było spotkać: wróżki, księżniczki, aniołki, rycerzy, policjantów, strażaków, Spider-mana i wiele innych postaci. Podczas balu dzieci brały udział w konkurencjach i zabawach dzięki wsparciu wolontariuszek z Fundacji Dr Clown, które zapewniły dzieciom super zabawę. Dzieci ochoczo brały udział w różnych zabawach tanecznych i ruchowych. Dzieci bawiły się w rytm muzyki wraz ze swoimi rodzicami, którzy mogli wypić pyszną kawę i zjeść domowej roboty ciasto przygotowane przez rodziców i wychowawcę podwórkowego Panią Justynę Soppa. Podczas zabawy nie zabrakło Wójta Gminy Dąbrowa Pani Katarzyny Gołębiowskiej -Jarek, która wspólnie z uczestnikami balu spędzała ostatnie dni karnawału. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, humory dopisywały a wesołym pląsom nie było końca. Bajkowa atmosfera na długo pozostanie w pamięci naszych pociech. Szalonej zabawy nie było końca, a wspomnienia zostaną z nami na długie miesiące.
 

Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r. Bal karnawałowy 25 luty 2020 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r.

2020-02-19
fepr-efs

W dniu 18 lutego 2020 r. odbyły się zajęcia prowadzone przez wychowawcę podwórkowego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja.
Podczas zajęć dzieci ćwiczyły pamięć poprzez zgadywanki, mówiły o swoich korzeniach przy tworzeniu drzewa genealogicznego , tworzyły tajemnicze kartki a także miały możliwość aktywnego spędzania czasu poprzez zawody grupowe oraz grające krzesła. Wiele radości przyniosła dzieciom chyba najstarsza gra na świecie a mianowicie kółko- krzyzyk, podczas których pobudzona została rywalizacja i która przyniosła wiele śmiechu i pozytywnej energi. Dzieci miały głowy pełne twórczych pomysłów. To był mega udany dzień.

Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r.

2020-02-18
fepr-efs

W dniu 17 lutego 2020 r. podczas zajęć z wychowawcą podwórkowym Panią Justyną Soppa dzieci z miejscowości Niewodniki miały możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Aura uraczyła dzieci piękną pogodą więc mogły skorzystać z uroków pięknego parku i obiektu sportowego mieszczącego się niedaleko świetlicy wiejskiej. Dzieci poznawały siebie nawzajem, zawierały nowe znajomości, grały w chowanego, " zbijaka", w zgadywanie haseł, były na spacerze , na placu zabaw. Celem spotkania była integracja dzieci z Niewodnik z dziećmi z Naroka i Żelaznej poprzez zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające kompetencje kluczowe.
Zajęcia były prowadzone w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja"

Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r. Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

BAL KARNAWAŁOWY !

2020-02-18
fepr-efs logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie z Wychowawcą Podwórkowym

2020-02-12
fepr-efs

Dnia 11.02.2020 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie na zajęciach z wychowawcą podwórkowym Panią Justyną Soppa dzieci miały okazję poznać zwycięzcę 10 edycji telewizyjnego show "Mam Talent" mianowicie Lukasa Gogol. Dzieci mogły posłuchać jego zwycięskiego repertuaru, ale także utworów których nie słyszały w telewizji. Miały okazję zadawać pytania gościowi, jak i dzięki Lukasowi zgłębić tajniki gry na jakże cudownym instrumencie jakim jest akordeon.
Było to dla nich wielkie przeżycie i z tej lekcji wyniosły wiele ciekawych informacji na temat samego instrumentu jak i o życiu oraz wspaniałej pasji samego Lukasa.
Bardzo dziękujemy samemu artyście za przyjęcie zaproszenia i zapewnienia dzieciom wielu atrakcji.
Zajęcia prowadzone są w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja.

 

Ferie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą Podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na okres ferii zimowych 2020

2020-01-31
fepr-efs

W załączeniu harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na okres ferii 2020

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na okres ferii zimowych 2020 (plik docx 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego

2020-01-31
fepr-efs

W załączeniu nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego obowiązujący od lutego 2020 r. Zmiana godzin na okres ferii 10.02.2020 -21.02.2020 r.

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego (plik doc 121KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

2020-01-31
bank żywności

W załączeniu harmonogram wydawania paczek żywnościowych w okresie luty -lipiec 2020

Załączniki:

 1. Harmonogram wydawania paczek żywnościowych (plik docx 193KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym

2020-01-10
fepr-efs

W załączeniu harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na miesiąc styczeń 2020

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym (plik doc 120KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego 2020

2020-01-10
W załączeniu nowy harmonogram Punktu Konsultacyjnego w roku 2020

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego 2020 (plik odt 9KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podprogram POPŻ

2020-01-09
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że przyjmuje wnioski na paczki żywnościowe z POPŻ. Więcej informacji o zasadach przyznawania paczek żywnościowych w załączeniu.

Załączniki:

 1. Podprogram POPŻ (plik docx 93KB)
 2. Podprogram POPŻ (plik doc 102KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie Kierownika OPS w sprawie zmiany regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego w Dąbrowie

2020-01-01
fepr-efs

W załączeniu zarządzenie Kierownika OPS i zmiany w Regulaminie

Załączniki:

 1. Zarządzenie Kierownika OPS w sprawie zmiany regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego w Dąbrowie oraz nowy regulamin (plik pdf 2129KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyniki z naboru na stanowisko pracy- Wychowawca Podwórkowy

2019-12-31
fepr-efs W załączeniu pełna informacja o wynikach naboru

Załączniki:

 1. Wyniki z naboru na stanowisko pracy- Wychowawca Podwórkowy (plik pdf 151KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

2019-12-30
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 159KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informator dla osób opuszczających zakłady karne

2019-12-27
W załączeniu szczegóły

Załączniki:

 1. Informator dla osób opuszczających zakłady karne (plik pdf 557KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminna Wigilia 2019

2019-12-20
W czwartek 19 grudnia 2019 r. w Klubie Seniora w Żelaznej odbyła się uroczysta kolacja wigilijna dla 150 mieszkańców Gminy Dąbrowa. Wójt Gminy Dąbrowa Pani Katarzyna Gołębiowska - Jarek wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Panią Małgorzatą Zapartą złożyła gościom świąteczne życzenia szczęścia, radości i pokoju na nadchodzące dni oraz cały Nowy Rok. Do życzeń Pani Wójt przyłączyli się obecni ks. Edmund Sachta i ks. Marcin Bonk, którzy wszystkim mieszkańcom życzyli zdrowia i pomyślności w kolejnym 2020 roku! Nie zabrakło także modlitwy, dzielenia się opłatkiem i wspólnego biesiadowania przy wigilijnym stole.
Zebranych licznie gości w świąteczny nastrój wprowadziła Paulina Kijowska, która swoim krótkim występem na skrzypcach zagrała kolędy.
O świąteczną atmosferę zadbały także dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku, które zaprezentowały wszystkim zgromadzonym gościom jasełka. Dziękujemy Pani Marii Sikora za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc na rzecz osób samotnych i starszych.
Podczas spotkania seniorzy z Dąbrowy umilili czas wszystkim zgromadzonym i przedstawili spektakl przygotowany przez Pana Sławomira Kuligowskiego poruszający temat nadziei, wiary i miłości. To szczególny temat dla osób samotnych i starszych, które na co dzień borykają się z wieloma problemami jednak nie mają tracić nadziei na lepsze życie.
Na koniec seniorzy z Żelaznej zaprosili wszystkich do wspólnego kolędowania dzięki występowi lokalnego chóru.
Wszyscy chętnie włączali się śpiewając nie tylko te najpopularniejsze utwory. Radości było co niemiara. Spotkanie wigilijne było bardzo udane, mieszkańcy okazywali sobie dużo życzliwości i serdeczności. Życzyli sobie nawzajem Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!


Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019Gminna Wigilia 2019
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia świąteczne

2019-12-18
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O PONOWNYM OGŁOSZENIU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

2019-12-17
fepr-efs W załączeniu informacja o nowym stanowisku pracy

Załączniki:

 1. INFORMACJA O PONOWNYM OGŁOSZENIU NA WOLNE STANOWISKO - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (plik pdf 898KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

2019-12-16
w dniu 16 grudnia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Dąbrowie przekazała do tut. OPS żywność w celu wsparcia mieszkańców gminy Dąbrowa znajdujących się w trudnej sytuacji. Dzięki zbiórce żywności udzielono pomocy 15 rodzinom ( 22 osobom ). Żywność została zebrana przez uczniów szkoły z inicjatywy Pani Beaty Derda. W imieniu mieszkańców, którzy skorzystali z tej formy wsparcia dziękujemy za zaangażowanie i okazane dobre serce w tym szczególnym świątecznym okresie. ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCIŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCIŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Załączniki:

 1. ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI (plik pdf 156KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu

2019-12-09
W załączeniu informacja o naborze

Załączniki:

 1. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik odt 5KB)

 2. Warning: finfo::file(../../files/dabrowa/247_111209134005_Oswiadczenie-o-posiadaniu-nieposzlakowanej-opinii.pdf): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 15

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/dabrowa/247_111209134005_Oswiadczenie-o-posiadaniu-nieposzlakowanej-opinii.pdf in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 17
 3. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 0KB)

 4. Warning: finfo::file(../../files/dabrowa/247_111209133949_oswiadczenie-o-niekaralnosci.docx): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 15

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/dabrowa/247_111209133949_oswiadczenie-o-niekaralnosci.docx in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 17
 5. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik docx 0KB)
 6. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 193KB)

 7. Warning: finfo::file(../../files/dabrowa/247_111209133922_kwestionariusz-osobowy-kandydata-ubiegajacego-sie-o-zatrudnienie_OPS_2019.docx): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 15

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/dabrowa/247_111209133922_kwestionariusz-osobowy-kandydata-ubiegajacego-sie-o-zatrudnienie_OPS_2019.docx in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 17
 8. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik docx 0KB)
 9. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

W WIGILIĘ OPS NIECZYNNY

2019-12-09
INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2019 R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE BĘDZIE NIECZYNNY.
Ikonka symbolizująca artykuł

Św. Mikołaj w Dąbrowie

2019-12-06
W dniu 5 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyło się mikołajkowe spotkanie w którym uczestniczyły dzieci objęte wsparciem opiekunów dziennych na terenie Gminy Dąbrowa. Na początku spotkania przybyłych gości przywitała Pani Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska - Jarek oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pani Małgorzata Zaparta. Najważniejszym momemtem było spotkanie z Mikołajem, który wręczył najmłodszym mieszkańcom paczki pełne słodyczy. Podczas spotkania dzieci miały możliwość zabawy ruchowej dzięki wolonatriuszom z fundacji Dr. Clown. Radości i śmiechu było co nie miara. Goście pełni wrażeń powrócili do domów z nadzieją, że za rok znów spotkają Świetego!! Do zabaczenia za rok Mikołaju!!!
Spotkanie odbylo się dzięki realizacji rządowego programu Maluch + - rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
Św. Mikołaj w DąbrowieŚw. Mikołaj w DąbrowieŚw. Mikołaj w DąbrowieŚw. Mikołaj w DąbrowieŚw. Mikołaj w DąbrowieŚw. Mikołaj w DąbrowieŚw. Mikołaj w DąbrowieŚw. Mikołaj w DąbrowieŚw. Mikołaj w Dąbrowie
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty z wychowawcą podwórkowym

2019-12-04
fepr-efs W dniu 3 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyły się warsztaty przedświąteczne podczas których dzieci piekły i ozdabiały pierniki a także tworzyły ozdoby świąteczne. Największą atrakcją jednak były warsztaty z robienia lizaków, podczas których dzieci mogły śledzić procesy związane z obróbka termiczną, karmelizacją ,procesami plastycznego tworzenia i formowania wyrobów cukierniczych. Wszystkie atrakcje odbyły się w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja". Dzieci szczęśliwe i pełne wrażeń wróciły do domu. Warsztaty z wychowawcą podwórkowymWarsztaty z wychowawcą podwórkowymWarsztaty z wychowawcą podwórkowymWarsztaty z wychowawcą podwórkowymWarsztaty z wychowawcą podwórkowymWarsztaty z wychowawcą podwórkowymWarsztaty z wychowawcą podwórkowymWarsztaty z wychowawcą podwórkowymWarsztaty z wychowawcą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

URLOP WYCHOWAWCY PODWÓRKOWEGO

2019-12-04
fepr-efs Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że z uwagi na urlop wychowawcy podwórkowego zajęcia w świetlicach nie będą realizowane w okresie od 4 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Od nowego roku 2020 będzie obowiązywał nowy harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym, który zostanie umieszczony na stronie internetowej tut. Ośrodka w styczniu 2020 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

2019-12-02
fepr-efs W załączeniu informacja o wolnym stanowisku pracy

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY (plik pdf 898KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2019-11-25
W załączeniu informacja dotycząca wsparcia

Załączniki:

 1. WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (plik pdf 602KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2019-11-21
Dzisiejszego dnia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedziły Pani Wójt oraz Pani Sekretarz, które złożyły najserdeczniejsze życzenia pracownikom z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Dziękujemy za pamięć i dobre słowo a Kierownikowi za wsparcie i zaangażowanie w ciężką pracę na rzecz mieszkańców Gminy Dąbrowa

Załączniki:

 1. DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO (plik pdf 153KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Żywnościowy 2019

2019-10-28
bank żywności Szanowni Mieszkańcy ,
z przykrością przypominam, że rozpoczęcie Podprogramu Żywnościowego 2019 opóźni się. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczanie żywności. Dostawy produktów do magazynu w Luboszycach rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.
W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia istnieje ryzyko, że nastąpi to znacznie później jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa. Mamy nadzieję, że KOWR dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu 2019 był jak najkrótszy.

Kierownik OPS Dąbrowa
Małgorzata Zaparta

Ikonka symbolizująca artykuł

Akcja Zima

2019-10-22
W załączeniu ogłoszenie tut. Ośrodka

Załączniki:

 1. Akcja Zima (plik docx 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Żywnościowy 2019

2019-10-22
W załączeniu informacja na temat programu

Załączniki:

 1. Program Żywnościowy 2019 (plik docx 268KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PORADNIA PRAWNO - MEDIACYJNA MEDIATIO

2019-10-22
W załączeniu informacja dotycząca wsparcia

Załączniki:

 1. PORADNIA PRAWNO - MEDIACYJNA MEDIATIO (plik pdf 424KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wycieczka do Fabryki Robotów w Mosznej

2019-10-20
fepr-efs W sobotę 19.10.2019 odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjno - rekreacyjna dla dzieci z gminy Dąbrowa do Fabryki Robotów w Mosznej organizowana przez wychowawcę podwórkowego w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja ". Wycieczka była również współfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie. Podczas wycieczki dzieci miały możliwość podziwiania m.in ogromnych stalowych robotów inspirowanych filmami Sci -fi, budowanych przez Pana Sebastiana Kucharskiego z części samochodowych. Następnie w programie wycieczki było zwiedzanie słynnego zamku, który znajduje się tuż obok. Piękny potężny kompleks, zachwycający swoim rozmiarem i kunsztem architektonicznym. Dzieci wraz z opiekunami zjadły obiad w restauracji . Po wszystkich atrakcjach bogate w nowe doświadczenia i z uśmiechem na twarzy wróciły do swoich domów. Wycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w MosznejWycieczka do Fabryki Robotów w Mosznej
Ikonka symbolizująca artykuł

Październik i listopad miesiącami przeciwdzialania przemocy w rodzinie

2019-10-17
Stop-przemocy

Miesiące październik i listopad kojarzą nam się z miesiącami manifestującymi przeciwdziałanie przemocy.

Na co dzień powinna mam przyświecać nam jedna zasada - zasada unikania wszelkiej przemocy (psychicznej, fizycznej).
W przypadku doświadczania przemocy w rodzinie, nie można tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Właśnie pierwszym krokiem do zerwania z nią jest przełamanie izolacji i milczenia. Przemoc jest nie tylko wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Rodzina nie jest przedmiotem wyładowania niczyjej agresji. Każdy ma prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa.

Nie ucz swojego dziecka przemocy! przemoc wobec rodziny to przestępstwo. Dzieci, które obserwują Twoją agresję, są okaleczone na całe życie.
Doświadczenie bycia świadkiem przemocy w domu pozostaje w dzieciach na całe życie. Pomóż im odzyskać spokój i daj szansę na normalną przeszłość!
Dzieci powielają zachowania rodziców! Dla młodego człowieka dom to wzór normalnego życia. Synowie, którzy obserwują w domu sceny bicia, uczą się że jest to naturalny sposób dochodzenia swoich relacji. Z kolei córki częściej wikłają się w toksyczne związki, w których stają się ofiarami.
Ikonka symbolizująca artykuł

Baza instytucji działających na rzecz rodzin w których występuje przemoc

2019-10-09
W załączeniu baza instytucji

Załączniki:

 1. Baza instytucji działających na rzecz rodzin w których występuje przemoc (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-09-23
W załączniku informacje o warunkach uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Czytaj całość artykułu "500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji"

Załączniki:

 1. Warunki do uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (plik docx 18KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy

2019-09-18
Konkurs na stanowisko referenta do spraw świadczeń do działu Pierwszego Kontaktu został odwołany
Ikonka symbolizująca artykuł

Wykaz opiekunów dziennych 2019 r.

2019-09-12
W załączeniu nowy wykaz opiekunów dziennych 2019 r.

Załączniki:

 1. Wykaz opiekunów dziennych 2019 r. (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

URLOP WYCHOWAWCY PODWÓRKOWEGO

2019-09-11
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że od dnia 16 września 2019 r. do 27 września 2019 r. wychowawca podwórkowy będzie przebywał na urlopie. W związku z tym zajęcia w tym okresie nie odbędą się w poszczególnych świetlicach. Zapraszamy na zajęcia od dnia 30.09.2019 r. Za utrudnienia przepraszamy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa POPŻ 2019

2019-09-03
Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy z Banku Żywności w Luboszycach wiadomość, że rozpoczęcie Podprogramu 2019 ( POPŻ 2014-2020 Pomoc Żywnościowa ) opóźni się. Powodem opóźnienia jest unieważnienie przetargów na dostarczenie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)..
W związku z powyższym spodziewamy się, że start dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2019 rozpocznie się w grudniu 2019 r. i trwać będzie do lipca 2020 r.
Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych będzie uzależniony od terminu zawarcia przez KOWR umów z wykonawcami dostaw poszczególnych artykułów spożywczych.
Po otrzymaniu więcej informacji na powyższy temat zostaną one Państwu niezwłocznie przekazane.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie
Marzena Nowak
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

2019-08-30
W załączeniu nowy harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego obowiązujący od września 2019 r.

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego (plik doc 120KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

2019-08-30
W załączeniu szczegóły

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik odt 6KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nieodpłatna pomoc specjalistów

2019-08-28
W załączeniu informacje o nieodpłatnej pomocy specjalistów

Załączniki:

 1. Nieodpłatna pomoc specjalistów (plik docx 50KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna

2019-08-14
Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r poz. 688).

Do zadań dziennego opiekuna, należy w szczególności:

zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie
do 4 września 2019r.

Oferty należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, Pl. Powstańców Śl. 2 z dopiskiem KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie).

Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać pod numerem telefonu 77 464 17 78

Załączniki:

 1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna (plik pdf 158KB)
 2. Ogłoszenie ( warunki,wymogi, termin i miejsce składania ofert) (plik pdf 1709KB)
 3. Wzór ofert opiekun dzienny (plik pdf 164KB)
 4. załącznik nr 1 oświadczenie o niekaralności (plik pdf 133KB)
 5. załącznik nr 2 oświadczenie o warunkach lokalowych (plik pdf 371KB)
 6. załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu kryteriów art. 39 ust.1 ustawy (plik pdf 178KB)
 7. załącznik nr 4 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 298KB)
 8. Załącznik nr 5 oświadczenie stanie zdrowia (plik pdf 138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wycieczka do Parku Miniatur Olszowa

2019-07-12
W dniu 10.07.2019 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Parku Miniatur w Olszowej w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " - II edycja oraz finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. Park Miniatur jest pierwszym tego typu obiektem na Opolszczyźnie. Główną jego atrakcją jest przepiękny ogród o powierzchni 20000 metrów kwadratowych w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie. Dzięki przewodnikowi dzieci mogły poznać historię ich powstania. Oprócz miniatur na terenie parku znajduje się Park Linowy oraz bawialnia. W ofercie również odbyły się warsztaty z tworzenia mydeł. Po wszystkich atrakcjach pełne wiedzy i nowego doświadczenia wróciły do swoich domów. Była to udana wycieczka, która na długo pozostanie w pamięci.


Wycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur Olszowa
Ikonka symbolizująca artykuł

Wycieczka do Parku Miniatur Olszowa

2019-07-11
fepr-efs W dniu 10.07.2019 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Parku Miniatur w Olszowej w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " - II edycja organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. Park Miniatur jest pierwszym tego typu obiektem na Opolszczyźnie. Główną jego atrakcją jest przepiękny ogród o powierzchni 20000 metrów kwadratowych w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie. Dzięki przewodnikowi dzieci mogły poznać historię ich powstania. Oprócz miniatur na terenie parku znajduje się Park Linowy oraz bawialnia. W ofercie również odbyły się warsztaty z tworzenia mydeł. Po wszystkich atrakcjach pełne wiedzy i nowego doświadczenia wróciły do swoich domów. Była to udana wycieczka, która na długo pozostanie w pamięci.


Wycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur OlszowaWycieczka do Parku Miniatur Olszowa
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie projektu Ex Bono

2019-07-10
Z przykrością informujemy, iż decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości
Fundacja EX Bono z Opola od lipca br., musi zakończyć działalność na rzecz
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Żywnościowy 2018

2019-06-28
Program żywnościowy 2018 - efekty

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z filią w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 - czerwiec 2019.

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 60 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Dąbrowa
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 2 875,30 kg żywności;
- 329 paczek żywnościowych.

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 25 osób korzystających z pomocy żywnościowej
przeprowadzono 1 warsztat dietetyczny w ramach działań towarzyszących.


Pracownicy socjalni którzy zajmowali się przekazywaniem żywności najbardziej potrzebującym dziękują za współpracę konserwatorom z Urzędu Gminy Dąbrowa, którzy wspierali pracowników w powyższych działaniach i przyczynili się do szybkiego i skutecznego przekazywania żywności mieszkańcom gminy Dąbrowa. Program Żywnościowy 2018Program Żywnościowy 2018Program Żywnościowy 2018Program Żywnościowy 2018
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR WNIOSKÓW 500+, 300+, ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2019-06-17
Już od lipca rusza nowy nabór wniosków...

Czytaj całość artykułu "NABÓR WNIOSKÓW 500+, 300+, ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY"

Załączniki:

 1. NABÓR WNIOSKÓW 500+ (plik odt 200KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

2019-05-30
W załączeniu wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Załączniki:

 1. Jednostki nieodpłatnego poradnictwa (plik pdf 320KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem

2019-05-07
Szanowni Państwo

Fundacja Ex Bono realizuje w latach 2019-2021 na terenie województwa opolskiego projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, mający na celu udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym a także udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.
Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa (m. in. przemocy w rodzinie, kradzieży, oszustwa, rozboju, pobicia, uchylania się od alimentów, groźby karalnej, stalkingu, uszkodzenia ciała, przestępstwa seksualnego, wypadku komunikacyjnego albo innego przestępstwa), jest bliskim członkiem rodziny osoby pokrzywdzonej lub świadkiem, ma możliwość uzyskać bezpłatną, profesjonalną i specjalistyczną pomoc, która obejmuje poradnictwo prawne, psychologiczne i psychiatryczne oraz ekonomiczne (np. w postaci zakupu sprzętu, bonów żywnościowych/towarowych, usług rehabilitacyjnych itp.)
Na terenie Gminy Dąbrowa podjęliśmy współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który aktywnie włączył się w działania na rzecz osób pokrzywdzonych.

W załączeniu informacja o lokalizacjach punktów pomocy:

Fundacja ExBono
Okręgowy Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Niemodlińska 3a
45-710 Opole
tel. 574-225-295 (telefon czynny całodobowo)
Godziny działalności punktu:
pon., wt., czw., pt., 8:00-15:00
śr., 13:00-20:00
sob. 8:00-12:00

Administrator danych i dane kontaktowe
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) Dysponent Funduszu - Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie. Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;
2) Fundacja EX BONO z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 3a

Inspektor ochrony danych i dane kontaktowe
Inspektorem Ochrony Danych(IOD) w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pan Tomasz Osmólski. Dane kontaktowe: Tomasz Osmólski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, email: iod@ms.gov.pl

Załączniki:

 1. Wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem (plik pdf 1054KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bal Karnawałowy 26.02.2019 r.

2019-03-01
We wtorek 26 lutego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbył się bal karnawałowy dla dzieci z całej gminy . Na balu można było spotkać policjantów , księżniczki, czarownice, wróżki. ..nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Dzieci świetnie się bawiły , uczestnicząc w zabawach i konkursach przygotowanych przez wychowawcę podwórkowego. Dzięki paniom z Koła Gospodyń Wiejskich uczestnicy balu mogli kosztować do woli waty cukrowej, popcornu oraz frytek . O karnawałowy wystrój sali oraz smakowite ciasta zadbali seniorzy z Klubu Seniora w Dąbrowie . Dodatkowa atrakcja było malowanie twarzy dzieciom o co zadbała Pani Anna Błaszczyk - Czyż. Bal umożliwił dzieciom i ich rodzicom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r. Bal Karnawałowy 26.02.2019 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

BAL KARNAWAŁOWY

2019-02-19
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY

Załączniki:

 1. BAL KARNAWAŁOWY (plik docx 332KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne badania mammograficzne

2019-02-12
W załączeniu plakat wraz z informacją o miejscu i dacie badań

Załączniki:

 1. Bezpłatne badania mammograficzne (plik pdf 542KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie z Wychowawcą Podwórkowym

2019-02-12
Ferie z wychowawcą podwórkowym

Ferie to czas odpoczynku od codziennych obowiązków szkolnych, czas rodzinnych wyjazdów. Nie każde dziecko jednak ma możliwość wyjazdu z rodzicami. Dla dzieci które zostały w domach wychowawca podwórkowy przez dwa tygodnie w ramach II edycji projektu "Bliżej rodziny i dziecka- wspieranie rodzin przeżywajacych problemy opiekuńczo -wychowawcze i wsparcie rodziny zastepczej"przygotował kilka atrakcji. Było aktywnie, twórczo, smacznie, zdrowo i wesoło. Na zakończenie ferii dzieci miały możliwość wysłać własnoręcznie zrobioną pocztówkę z pozdrowieniami do swoich bliskich.

Ferie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą PodwórkowymFerie z Wychowawcą Podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram - Wychowawca Podwórkowy

2019-02-11
W załączeniu harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym po feriach zimowych

Załączniki:

 1. Harmonogram - Wychowawca Podwórkowy (plik doc 120KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa w gminie Dąbrowa

2019-02-05
W załączeniu treść o podjętych działaniach

Załączniki:

 1. Pomoc Żywnościowa w gminie Dąbrowa (plik docx 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Babci i Dziadka z wychowawcą podwórkowym

2019-01-23
"Dzień babci i dziadka "
22 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyło się przedstawienie z okazji dnia babci i dziadka , przygotowane przez dzieci oraz wychowawcę podwórkowego dla Naszych seniorów.
Po zakończeniu przedstawienia dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane laurki .
Uroczystość zakończono wspólną gościną przy stole zastawionym domowymi wypiekami przygotowanymi przez Naszych seniorów.
Był to dzień niezwykły , nie tylko dla dzieci, ale również dla seniorów , dzien pelen usmiechow i radości. Dzien Babci i Dziadka z wychowacą podwórkowym Dzien Babci i Dziadka z wychowacą podwórkowym Dzien Babci i Dziadka z wychowacą podwórkowym Dzien Babci i Dziadka z wychowacą podwórkowym Dzien Babci i Dziadka z wychowawcą podwórkowym Dzien Babci i Dziadka z wychowawcą podwórkowym Dzien Babci i Dziadka z wychowacą podwórkowym Dzien Babci i Dziadka z wychowacą podwórkowym Dzien Babci i Dziadka z wychowacą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w harmonogramie zajęć wychowawcy podwórkowego

2019-01-18
W załączeniu nowy harmonogram zajęć wychowawcy podwórkowego

Załączniki:

 1. Zmiany w harmonogramie zajęć wychowawcy podwórkowego (plik doc 120KB)
 2. Zmiany w harmonogramie zajęć wychowawcy podwórkowego (plik docx 98KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Karnawał z wychowawcą podwórkowym

2019-01-14
Niektórzy jeszcze w klimacie świąteczno- noworocznym a u nas karnawał w pełni, a jak wiemy jest to czas zabaw, balów przebierańców. Już drobny element może sprawić, że ciężko będzie nas rozpoznać a maska z papieru może zdziałać cuda i zupełnie odmienić nasze przebranie, sprawi ,że będziemy wyglądać inaczej niż zwykle.
Dzieci pod okiem wychowawcy podwórkowego wykonały piękne maski karnawałowe, wykazały się przy tym ogromna kreatywnością a wszystko w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka- wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " II edycja.

Karnawał z wychowawcą podwórkowymKarnawał z wychowawcą podwórkowymKarnawał z wychowawcą podwórkowymKarnawał z wychowawcą podwórkowymKarnawał z wychowawcą podwórkowymKarnawał z wychowawcą podwórkowymKarnawał z wychowawcą podwórkowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

2019-01-03
W załączeniu nowy harmonogram

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

2019-01-03
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Czytaj całość artykułu "ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

2019-01-02
W załączeniu nowy harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego (plik doc 119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wycieczka do Wrocławia

2018-12-19
fepr-efs W dniu 15.12.2018 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Wrocławia w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej - II edycja oraz finansowaną ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. W czasie całodniowego pobytu dzieci zwiedziły całe zoo wraz z pawilonami, oraz Afrykarium, które było główną atrakcją wyjazdu. Spacerując po obiekcie dzieci zapoznały się ze zróżnicowanymi ekosystemami Czarnego Lądu. Kolejną atrakcję stanowiły liczne akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny reprezentujące m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, jezior Malawi i Tanganiki, głębiny Kanału Mozambickiego, gdzie występują rekiny, płaszczki i inne duże ryby pelagiczne, które dzieci podziwiały z podwodnego, akrylowego tunelu o długości około 18 m. Kolejna odwiedzana ekspozycja poświęcona była Wybrzeżu Szkieletów w Namibii, które zamieszkują pingwiny oraz kotiki afrykańskie. Na koniec dnia dzieci zjadły obiad i pełne entuzjazmu wróciły do swoich domów.
To była niewątpliwie wspaniała i pouczająca wycieczka, którą możemy polecić wszystkim dzieciom
oraz ich rodzicom.

Wycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do Wrocławia
Ikonka symbolizująca artykuł

W Wigilie Ośrodek Pomocy Spolecznej w Dabrowie będzie nieczynny

2018-12-11
W załączeniu zarządzenie Kierownika OPS

Załączniki:

 1. W Wigilię Ośrodek Pomocy Spolecznej w Dąbrowie będzie nieczynny (plik pdf 173KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia wychowawcy podwórkowego

2018-12-10
Choć na razie nie pełnią jeszcze najważniejszych ról w trakcie świątecznych przygotowań, to już zdobywają wiedzę, która na pewno przyda im się w przyszłości. Sztukę tworzenia bożonarodzeniowych ozdób i stroików, ale też tajemnice związane z przygotowaniem pysznych potraw, które pojawiają się na świątecznych stołach, odkrywano podczas zajęć prowadzonych przez wychowawcę podwórkowego ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja. Zarówno dzieci, jak i rodzice wykazali się ogromną pracowitością, zaangażowaniem i kreatywnością.Zajęcia wychowawcy podwórkowegoZajęcia wychowawcy podwórkowegoZajęcia wychowawcy podwórkowegoZajęcia wychowawcy podwórkowegoZajęcia wychowawcy podwórkowegoZajęcia wychowawcy podwórkowegoZajęcia wychowawcy podwórkowegoZajęcia wychowawcy podwórkowegoZajęcia wychowawcy podwórkowegoZajęcia wychowawcy podwórkowego
Ikonka symbolizująca artykuł

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBROWA

2018-11-22
AKCJA ZIMA

Czytaj całość artykułu "APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBROWA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień pracownika socjalnego

2018-11-21
Dzisiejszego dnia z rąk Wójta Gminy Dąbrowa Pani Katarzyny Gołębiowskiej -Jarek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pani Marzena Nowak odebrała podziękowania za zaangażowanie w pracę i trud wniesiony w realizację wielu zadań na rzecz mieszkańców gminy

Załączniki:

 1. Dzień pracownika socjalnego (plik pdf 175KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA!! Zmiana harmonogramu zajęc z wychowawca podwórkowym

2018-10-30
W załączeniu nowy harmonogram...

Załączniki:

 1. UWAGA!! Zmiana harmonogramu zajęc z wychowawca podwórkowym (plik doc 119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wychowawcę podwórkowego

2018-10-22
W załączeniu informacje dot. rekrutacji na wychowawcę podwórkowego

Załączniki:

 1. Nabór na wychowawcę podwórkowego (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Profilaktyka Raka Piersi

2018-10-08
W załączeniu plakat z informacją o miejscu i terminie badań mammograficznych

Załączniki:

 1. Profilaktyka Raka Piersi (plik pdf 496KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Poszerzona oferta WOTUiW

2018-09-19
W załączeniu pismo Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu w sprawie poszerzonej oferty terapeutycznej

Załączniki:

 1. Poszerzona oferta WOTUiW (plik pdf 389KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2018-09-12
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne, Zarząd Rejonowy w Niemodlinie tworzy bazę osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych w oparciu o umowę zlecenie na terenie Gminy Dąbrowa. Chętne osoby prosimy o kontakt z pracownikiem PKPS-u pod numerem telefonu:77-460-62-21.
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

2018-09-06
W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego w Dąbrowie, który obowiązuje od września 2018 r.
Załączniki:

 1. Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik odt 6KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

2018-09-03
rpowo W załączeniu nowy harmonogram zajęć wychowawcy podwórkowego obowiązujący od września 2018 r.

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego (plik doc 119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wycieczka do zoo

2018-08-29
W załączeniu galeria zdjęć z wycieczki do opolskiego ZOO

Załączniki:

 1. Wycieczka do zoo (plik docx 15814KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie dot. mozliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2018-08-20
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że podjął współpracę z Fundacją Aktywizacja Oddział w Opolu, która prowadzi AGENCJĘ ZATRUDNIENIA i jest jedną z pierwszych niepublicznych jednostek o takim charakterze działających w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, obejmując nieodpłatnym wsparciem pracodawców i osoby niepełnosprawne w całym kraju.
Pracodawcom oferują:
- wsparcie w opracowania profilu kandydata oraz przygotowaniu ogłoszenia rekrutacyjnego
- udostępnianie ogłoszenia w serwisie internetowym prowadzonym przez Fundację i na tablicach informacyjnych w siedzibach Agencji oraz rozesłanie go w formie mailingu wśród poszukujących pracy osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w bazie Fundacji
- weryfikację i wstępną selekcję nadesłanych CV i dokumentów aplikacyjnych oraz przekazanie ich do pracodawcy
Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem zatrudnienia zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 13:15 i o godz. 14:10 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, ul. Ks. J. Sztonyka 19a.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wycieczka do Krasiejowa

2018-08-14
rpowo Początkiem sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zorganizował dla dzieci z naszej gminy wycieczkę do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Uczestnicy zwiedzili wiele ciekawych miejsc, które dzięki przewodnikowi zostały wzbogacone o interesujące historie.
Pomimo upału dzieciom dopisywały dobre humory, a przeżyta przygoda z dinozaurami pozostanie w ich pamięci na długie lata.
Wycieczkę sfinansowano ze środków EFS z projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja.
Wycieczka do KrasiejowaWycieczka do KrasiejowaWycieczka do KrasiejowaWycieczka do KrasiejowaWycieczka do KrasiejowaWycieczka do KrasiejowaWycieczka do KrasiejowaWycieczka do Krasiejowa
Ikonka symbolizująca artykuł

Urlop!!!

2018-08-10
Informujemy, że w dniach od 13.08.2018 r. do 17.08.2018 r. zajęcia dla dzieci prowadzone przez wychowawcę podwórkowego nie będą się odbywały z powodu urlopu. Serdecznie zapraszamy ponownie dzieci na zajęcia od 20.08.2018 r. zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

2018-07-19
rpowo W załączeniu informacja z działalności wychowawcy podwórkowego

Załączniki:

 1. Zajęcia z wychowawcą podwórkowym (plik docx 1665KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

2018-07-18
NABÓR WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Czytaj całość artykułu "NABÓR WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

2018-07-10
W załączeniu nowy harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego obowiązujący od 16.07.2018 do 28.08.2018 r.

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego (plik doc 75KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

500+

2018-07-01
Wnioski 500+ elektronicznie już od lipca

Czytaj całość artykułu "500+"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie z PCPR Opole - nabór

2018-06-29
W załączeniu ogłoszenie PCPR Opole z ofertą na prowadzenie programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2018 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie z PCPR Opole - nabór (plik pdf 1120KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego

2018-06-18
W załączeniu harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego

Załączniki:

 1. Harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego (plik pdf 160KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie Kierownika OPS w sprawie zatwierdzenia regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego w gminie Dąbrowa

2018-06-14
fepr-efs W załączeniu treść Zarządzenia oraz Regulamin

Załączniki:

 1. Zarządzenie Kierownika OPS w sprawie zatwierdzenia regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego w gminie Dąbrowa oraz Regulamin (plik pdf 1989KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski na świadczenie "Dobry Start"

2018-06-11
Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami, które można składać drogą elektroniczną od lipca a papierowo od sierpnia.

Załączniki:

 1. Wnioski na świadczenie (plik pdf 122KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Festyn rodzinny w Dąbrowie

2018-06-08
W załączeniu informacja o wizycie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na festynie rodzinnym w Dąbrowie.

Załączniki:

 1. Festyn rodzinny w Dąbrowie (plik docx 209KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"DOBRY START " DLA UCZNIA

2018-06-07
300 złotych - tyle wynosi świadczenie Dobry Start dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czytaj całość artykułu ""DOBRY START " DLA UCZNIA"

Załączniki:

 1. 300+ (plik docx 177KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

2018-06-06
Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"Projekt
Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta

2018-05-23
W załączeniu ankieta w sprawie przemocy. Prosimy o wypełnienie i dostarczenia do Ośrodka.

Załączniki:

 1. Ankieta (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA WYCHOWAWCĘ PODWÓRKOWEGO

2018-05-15
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na wychowawcę podwórkowego. W załączeniu szczegóły.

Załączniki:

 1. NABÓR NA WYCHOWAWCĘ PODWÓRKOWEGO (plik pdf 696KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ...

2018-05-07
W załączniku szczegóły ogłoszenia

Załączniki:

 1. I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ... (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WYNIKI NABORU

2018-04-20
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds świadczeń

Załączniki:

 1. WYNIKI NABORU (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji

2018-04-20
Lis

Załączniki:

 1. Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji (plik pdf 186KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WYNIKI NABORU

2018-04-20
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds świadczeń

Załączniki:

 1. WYNIKI NABORU (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA

2018-04-18
W załączeniu szczegóły

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA (plik docx 77KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji

2018-04-18
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU REKRUTACJI
Stanowisko pracy referent ds. świadczeń

Załączniki:

 1. Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan zajęć Klubu Seniora

2018-04-09
W załączeniu plan zajęć w Klubie Seniora 09.04.2018 r- 13.04.2018 r.

Załączniki:

 1. Plan zajęć Klubu Seniora (plik docx 733KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko

2018-04-03
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko: referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa

Załączniki:

 1. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (plik pdf 116KB)
 2. ogłoszenie o naborze (plik pdf 240KB)
 3. oświadczenie o stanie zdrowia (plik pdf 193KB)
 4. Kwestionariusz osobowy (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan zajęć klubu seniora

2018-03-19
Tygodniowy rozkład zajęć Klubu Seniora

Załączniki:

 1. Plan zajęć klubu seniora (plik odt 724KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W DNIACH 05.03.2018 r.- 09.03.2018 r.

2018-03-05
W załączeniu harmonogram zajęć w Kubie Seniora od dnia 05.03.2018 r. do 09.03.2018 r.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W DNIACH 05.03.2018 r.- 09.03.2018 r. (plik docx 733KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Otwarcie Klubu Seniora w Dąbrowie

2018-01-23
W piątek 19 stycznia w Dąbrowie odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora. W 2017 r. Urząd Gminy w Dąbrowie złożył wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie z programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Koszt realizacji zadania ogółem wyniósł 300.030,22 zł. W tym środki własne w wysokości 150.065,84 zł. i z dotacji budżetu państwa 149.964,38 zł. Klub seniora w Dąbrowie to jeden z trzech Klubów Seniora, który został oddany do użytku w tym roku w województwie opolskim.
Po przywitaniu gości i przemówieniach, Wójt Gminy Dąbrowa Pan Marek Leja oraz Dyrektor Opolskiego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pan Mieczysław Wojtaszek dokonali uroczystego otwarcia poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem seniorów co potwierdza potrzebę integrowania się osób starszych w środowisku.
Spotkanie uatrakcyjnił występ młodej i utalentowanej skrzypaczki Pauliny Kijowskiej, mieszkanki gminy Dąbrowa, która zagrała kilka znanych utworów muzycznych.
Otwarcie Klubu Seniora w DąbrowieOtwarcie Klubu Seniora w DąbrowieOtwarcie Klubu Seniora w DąbrowieOtwarcie Klubu Seniora w Dąbrowie
Ikonka symbolizująca artykuł

Grafik zajęć dla dzieci w świetlicach wiejskich

2018-01-09
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych w świetlicach wiejskich działających w okresie ferii zimowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Dąbrowa. W załączeniu grafik zajęć.

Załączniki:

 1. Grafik zajęć dla dzieci w świetlicach wiejskich (plik pdf 235KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

2018-01-03
W załączeniu harmonogram na I półrocze 2018 roku

Załączniki:

 1. Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik doc 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie wigilijne

2017-12-21
Spotkanie wigilijne

Czytaj całość artykułu "Spotkanie wigilijne"

Spotkanie wigilijneSpotkanie wigilijneSpotkanie wigilijneSpotkanie wigilijneSpotkanie wigilijne
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA !!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

2017-12-18
Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Telefon: 77 452 43 39 ( aktywny od 2 stycznia 2018 r.)
Fax. 77 452 43 40 ( aktywny od 2 stycznia 2018 r.)
e- mail: kszs@opole.uw.gov.pl ( aktywny od 2 stycznia 2018 r.)
strona internetowa: https://www.opole.uw.gov.pl/
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt " Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2"

2017-11-02
W załączeniu pismo z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Załączniki:

 1. Projekt (plik pdf 666KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

2017-09-01
W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Załączniki:

 1. Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik doc 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

2017-07-31
Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego szkoleń w ramach projektu pn. " Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa".

Czytaj całość artykułu "Informacja o wynikach zapytania ofertowego"

Informacja o wynikach zapytania ofertowego
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram superwizji

2017-07-27
rpowo W załączeniu harmonogram superwizji dla pracowników socjalnych w trakcie realizacji projektu: Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

 1. Harmonogram superwizji (plik docx 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZASIŁKU RODZINNEGO

2017-07-24
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, iż od 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018. Kompletne wnioski można składać w siedzibie Ośrodka przy Placu Powstańców Śląskich 2 w Dąbrowie w godzinach od poniedziałku do środy w godz. 7:30- 15:30, w czwartki 7:30- 17:30 i piątki 7:30-13:30 oraz w poszczególnych Sołectwach (w załączniku wykaz punktów przyjmowania wniosków). Szczegóły pod numerem tel. 774641778 i 774641071.

Czytaj całość artykułu "NABÓR WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZASIŁKU RODZINNEGO"

Załączniki:

 1. NABÓR WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZASIŁKU RODZINNEGO (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

2017-07-24
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Czytaj całość artykułu "ZMIANY W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach postępowania dot. superwizji

2017-07-20
rpowo W załączeniu szczegóły

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania dot. superwizji (plik pdf 378KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r.

2017-07-04
W załączeniu harmonogram zajęć

Załączniki:

 1. Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r. (plik pdf 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie postępowania

2017-06-28
rpowo W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

Załączniki:

 1. Unieważnienie postępowania (plik pdf 63KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

2017-04-05
W załączeniu lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

2017-04-05
W załączeniu wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Załączniki:

 1. Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt pn Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa

2017-03-21
efs-logo
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w 2016r. złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt pn Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP-03-00-006/16 pn Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.
Projekt w 100 % będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WR - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 251 196,75 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Dąbrowie (w zakresie umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji w której się znaleźli) poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie optymalnych rozwiązań wykorzystując przy tym kompetencje zatrudnionych pracowników.
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni wykorzystanie modelowych rozwiązań oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń z pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz model realizacji usług o określonym standardzie w gminie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie Zimowe 2017

2017-02-09
W załączeniu plakat informacyjny o zajęciach świetlicowych dla dzieci

Załączniki:

 1. Ferie Zimowe 2017 (plik pdf 83KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NIEBIESKA LINIA- ZMIANA NUMERU TELEFONU

2017-01-25
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia poinformowało, że rozszerzyło swoją działalność w zakresie Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, który
od 1 stycznia 2017 r. zmienił numer telefonu i pracuje przez całą dobę. Pogotowie oferuje pomoc
psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.
Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Ponadto
podejmuje działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia
pomocy osobom, które tego potrzebują, interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy, a także oferuje konsultacje dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej
spotykają się z problematyka przemocy w rodzinie.
W załączeniu szczegółowa ofertę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Załączniki:

 1. szczegółowa oferta Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (plik pdf 653KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017

2017-01-10
W załączeniu nowy harmonogram Punktu Konsultacyjnego

Załączniki:

 1. Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017 (plik doc 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OPOLU

2017-01-02
W załączeniu dane teleadresowe

Załączniki:

 1. DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OPOLU (plik pdf 128KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

2017-01-02
W załączeniu dane teleadresowe

Załączniki:

 1. DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU (plik pdf 163KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie Mikołajkowe z Wójtem u Opiekuna Dziennego

2016-12-07
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Mikołajkowe z udziałem Wójta Gminy Dąbrowa i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej u Pani Teresy- jednego z Opiekunów Dziennych zatrudnionych w Gminie Dąbrowa. Dzieci z zapartym tchem oczekiwały przyjścia Świętego Mikołaja. W przyjaznej atmosferze, zapachu świątecznych wypieków i gorącej herbaty dzieci wraz z rodzicami i Opiekunem cieszyły się z otrzymanych prezentów. Rodzice mieli okazję podzielić się z Wójtem Gminy Dąbrowa swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki nad dzieckiem do lat 3 która z powodzeniem funkcjonuje w naszej Gminie już drugi rok. Przyjazna atmosfera, bliski kontakt z rodzicami, przystępna cena to nie jedyne zalety jakie wynikają z tej formy opieki. Władze Gminy Dąbrowa dostrzegają potrzeby rodziców, dlatego w przyszłości planują zwiększenie zatrudnienia Opiekunów Dziennych.Spotkanie Mikołajkowe z Wójtem u Opiekuna Dziennego Spotkanie Mikołajkowe z Wójtem u Opiekuna Dziennego Spotkanie Mikołajkowe z Wójtem u Opiekuna Dziennego Spotkanie Mikołajkowe z Wójtem u Opiekuna Dziennego
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego

2016-09-12
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem działalności punktu konsultacyjnego.

Załączniki:

 1. Harmonogram Punktu Konsultacyjnego (plik doc 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji

2016-07-01
W załączeniu harmonogram pracy świetlic w okresie wakacji.

Załączniki:

 1. Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji (plik doc 9KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rodzina 500 plus

2016-06-30
Wniosek do 1 lipca, świadczenie od kwietnia

Jeśli złożymy wniosek o świadczenie rodzina 500 plus do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia. Później świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie 3 miesiące - mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

Jeśli nasz wniosek złożymy do 1 lipca, ale będą w nim błędy to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli we wniosku będzie brakować np. dodatkowych dokumentów wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie go w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Np. jeżeli złożymy wniosek 1 lipca 2016 r. i będzie on zawierał błędy wówczas gmina wezwie nas do ich poprawienia. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

Czytaj całość artykułu "Rodzina 500 plus "

Ikonka symbolizująca artykuł

Bliżej rodziny i dziecka

2016-05-30
rpowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje Projekt Bliżej rodziny i
dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
współfinansowany z środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna
Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta dotycząca Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

2016-04-29
Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2026 dla Gminy Dąbrowa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety którą można uzupełnić wchodząc na link:

www.interankiety.pl

Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dąbrowa i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.
Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2026. Ankiety w wersji papierowej można pobrać i wrzucić do urny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w godzinach pracy Ośrodka do dnia 20.05.2016r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.
Ikonka symbolizująca artykuł

BUS 500+

2016-04-19
MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU RODZINA 500+ ?
Szczegóły w załączniku...

Załączniki:

 1. BUS 500+ (plik doc 81KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga !!! Zmiana harmonogramu Punktu Konsultacyjnego !!!

2016-04-13
Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie w dniu 15 kwietnia 2016 r. będzie nieczynny, w zamian będzie można skorzystać z Punktu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15:30 do 17:30.
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2016-03-31
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zwraca się z serdeczną prośbą o przekazywanie następujących rzeczy:

dywaniki do pokoju dziecięcego
poduszki typu jaśki
kinkiety
lampy sufitowe
szafka pod zlewozmywak+ zlewozmywak
płyta grzewcza/ kuchenka elektryczna
meble kuchenne
mikrofala
czajnik elektryczny
lodówka
wieszaki
wanienka dla niemowlaka
materac i pościel do łóżeczka dziecięcego
ubranka niemowlęce
kocyki dziecięce itp.W przypadku możliwości przekazania sprawnego sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny 0 77 464 17 78.
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT DLA OSÓB, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci) pracują za granicą lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych

2016-03-31
Mieszkańcy Gminy Dąbrowa, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci)przebywają, pracują za granicą (w tym także w charakterze pracownika delegowanego) lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, wnioski o świadczenie wychowawcze składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wnioski należy składać na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, a zatem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje się także o świadczenie na pierwsze dziecko. Do wniosku należy dostarczyć między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (dochody uzyskiwane za granicą należy przedstawić w walucie, w której są uzyskiwane).
Wnioski te przekazywane będą w następnej kolejności do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PODLEGA BOWIEM PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.
Ikonka symbolizująca artykuł

Rodzina 500+

2016-03-14
logo

Od 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski na świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 500+. W Gminie Dąbrowa za realizację Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ), będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy, począwszy od 1 kwietnia 2016 roku (tj. od. 01.04 do 01.07.2016r.) prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia w życie ustawy - czyli od 01.04.2016r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego dla złożonych w tym terminie wniosków, następuje w przeciągu 3 miesięcy od daty złożenie wniosku (! Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje nie wcześniej niż od dnia urodzenie dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia).

Osoby, które złożą wnioski po 01.07.2016 roku, nabędą prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w godzinach pracy Ośrodka oraz w świetlicach wiejskich :
- Żelazna - 18.04.2016 r. w godzinach 15:00 - 17:00,
- Chróścina - 19.04.2016 r. w godzinach 15:17:00,
- Narok - 20.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00,
- Sławice - 22.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00,
- Karczów - 25.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00,
- Prądy. -26.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00.
Ponadto ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakłada możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną, pocztową.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można pobrać we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Dąbrowa, w Urzędzie Gminy w biurze podawczym, w Ośrodku Pomocy społecznej w Dąbrowie oraz ze strony internetowej www.500plusopolskie.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

GODZINY OTWARCIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

2016-02-04
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działalności punktu konsultacyjnego. W punkcie przyjmuje psychoterapeuta.

Załączniki:

 1. GODZINY OTWARCIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PLAN ZAJĘĆ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W DNI NAUKI SZKOLNEJ I W CZASIE FERII ZIMOWYCH

2016-01-21
Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Dąbrowa.

Załączniki:

 1. PLAN ZAJĘĆ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W DNI NAUKI SZKOLNEJ I W CZASIE FERII ZIMOWYCH (plik doc 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wigilia- nieczynne

2015-12-22
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w dniu 24.12.2015 r. ( Wigilia) jest nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wigilia 2015

2015-12-22
W dniu 21.12.2015 r w Gminie Dąbrowa odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i samotnych. Na zaproszenie Wójta Gminy Dąbrowa przybyło wiele osób, by jak co roku spędzić mile czas przy wigilijnym stole i podzielić się opłatkiem. Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składając życzenia w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa i wszystkich pracowników Ośrodka. Następnie ks. proboszcz parafii Sławice Piotr Kondziela poprowadził modlitwę i zachęcił do wspólnego obdarowywania się dobrym gestem, słowem i pomocą przez cały rok. W części artystycznej dzieci ze świetlicy wiejskiej ze Skarbiszowa i Naroka przedstawiły Jasełka specjalnie przygotowane na tą okazję. W czasie występu odbyło się wspólne kolędowanie co wprowadziło wszystkich w nastrój świąteczny. Goście byli pod wrażeniem występu artystycznego dzieci, zachwalali również smak przygotowanych potraw wigilijnych. Dodatkową atrakcją były upominki - woskowe aniołki wykonane ręcznie przez dzieci ze świetlic. Jak co roku spotkanie przebiegało w miłej świątecznej atmosferze i z nadzieją spotkania się w przyszłym roku.Wigilia 2015Wigilia 2015Wigilia 2015Wigilia 2015Wigilia 2015Wigilia 2015Wigilia 2015Wigilia 2015
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana zasad przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez KRUS

2015-10-26
Zasiłek macierzyński według nowych zasad

Załączniki:

 1. Zmiana zasad przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez KRUS (plik pdf 519KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

2015-10-02
Poniżej przedstawiamy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego.

Załączniki:

 1. Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KONKURS DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

2015-09-04
Zapraszamy do udziału w konkursie autobiograficznym " Sensotwórcy- ludzie, dla których tworzenie ma sens- III edycja"

Czytaj całość artykułu "KONKURS DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

Ikonka symbolizująca artykuł

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

2015-07-30
8 Sierpnia 2015 o godz. 18.00 - 20.00
Zapraszamy na czuwanie modlitewne do Kościoła w WINOWIE na wspólną modlitwę o trzeźwość narodu. Chcemy prosić za tych, którzy cierpią z powodu uzależnień ale też za tych, którzy alkoholu nie potrzebują. Aby każdy z nas potrafił trzeźwo myśleć, żyć zgodnie z sumieniem i rozumem.
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZASIŁKU RODZINNEGO

2015-07-21
Dział świadczeń z funduszu alimentacyjnego informuje, iż od 1 sierpnia 2015r. można składać kompletne wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016.
W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2015r.
W przypadku złożenia wniosku do 1 września 2015r. do 31 października 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada 2015r. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznana świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się w zakładce fundusz alimentacyjny.
Dział świadczeń rodzinnych informuje, iż od 1 września 2015r. można składać kompletne wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016. W przypadku złożenia wniosku do 30 września 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2015r.
W przypadku złożenia wniosku do 1 października 2015r. do 30 listopada 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2015r. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznana świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się
w zakładce świadczenia- świadczenia rodzinne.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dopalacze- komunikat prasowy

2015-07-20

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami,
tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu.
Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.
Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za
nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!

Czytaj całość artykułu "Dopalacze- komunikat prasowy"

Załączniki:

 1. Dopalacze- gdzie szukać pomocy ? (plik doc 492KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PLAN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

2015-06-12
Zachęcamy do skorzystania z wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez świetlice działające na ternie Gminy Dąbrowa w terminach wykazanych w załączniku. Szczegółowe informacje u wychowawców świetlic.

Załączniki:

 1. PLAN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W ŚWIETLICACH WIEJSKICH (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO W DĄBROWIE

2015-06-08
Z uwagi na okres urlopowy informuję, że Punkt Konsultacyjny
w Dąbrowie i Naroku w miesiącu lipcu i sierpniu 2015r. będzie nieczynny.
Informacja o wznowieniu działalności Punktu Konsultacyjnego od miesiąca września 2015r. zostanie umieszczona pod koniec sierpnia br. na stronie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na drzwiach siedziby Punktu Konsultacyjnego w Naroku i Dąbrowie.
Ikonka symbolizująca artykuł

DOBRY START NA RYNKU PRACY

2015-04-22
POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. DOBRY START NA RYNKU PRACY realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Miastem Opole/Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym..

Załączniki:

 1. ULOTKA (plik pdf 338KB)
 2. OGŁOSZENIE (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

2015-02-09
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

ul. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa
tel. (77)464-17-78

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności