ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Domy Pomocy Społecznej
← Powrót do strony głównej

Domy Pomocy Społecznej

Ikonka symbolizująca artykuł

PROCEDURA UMIESZCZANIA W DPS

2020-08-24

Jak przebiega procedura w sprawie skierowania i umieszczenia w DPS?

1. Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej jest zawsze wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, skierowany do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Wniosek taki może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej - za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Po złożeniu wniosku, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadza z osobą ubiegającą się o skierowanie do DPS - rodzinny wywiad środowiskowy.
3. Rodzinny wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie sytuacji osobistej, rodzinnej (w tym ustalenie składu rodziny), dochodowej oraz majątkowej i musi zawierać w szczególności stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych przez gminę w miejscu zamieszkania osoby.
4. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również u małżonka, zstępnych i wstępnych osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
5. W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny:
- udziela wyczerpującej informacji, dotyczącej tej formy pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;
- zbierze dane osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.
6. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje upoważniony pracownik OPS w Dąbrowie.
7. Decyzja kierująca wraz z dokumentacją zostaje przekazana do organu właściwego prowadzącego dom pomocy społecznej, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej. W decyzji umieszczającej w DPS wyznaczany jest termin stawiennictwa w domu pomocy społecznej. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie w DPS, z powodu braku miejsc, wówczas osoba zainteresowana lub rodzina powiadamiana jest o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem przewidywanego terminu oczekiwania.

W załączeniu wzory dokumentów niezbędnych do umieszczenia w DPS.

Załączniki:

  1. wyrażenie zgody na skierowanie i opłate za pobyt w dps (plik pdf 153KB)
  2. Procedury w sprawach dotyczących kierowania osób do dps (plik pdf 2547KB)
  3. Zarządzenie Kierownika w sprawie wprowadzenia " Procedury postepowania w sprawach dotyczących kierowania osób do dps (plik pdf 235KB)
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do dps (plik pdf 871KB)
  5. zaświadczenie psychologa (plik pdf 396KB)
  6. opinia pracownika ops (plik pdf 871KB)
  7. zaświadczenie psychiatry (plik pdf 363KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

ul. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa
tel. (77)464-17-78

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności