Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Deklaracja dostępności (www.dabrowa.opsinfo.pl)

Data publikacji: 2020-03-31

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.dabrowa.opsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-09 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością i został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowej Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.
Ponadto:

 • możliwa jest zmiana wielkości czcionki,
 • możliwe jest przełączenie na wysoki kontrast,
 • w całym serwisie została wdrożona konsekwentna i spójna nawigacja,
 • tytuły stron oraz nagłówki zostały wdrożone w całym serwisie w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • linki zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • poprzednia wersja strony internetowej (do której link umieszczony jest w zakładce „Nasz Ośrodek”) nie jest w pełni dostępna.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kiełmuć-Kamińska , j.kaminska.ops@gminadabrowa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774641778 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Powstańców Śl. 2
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem (brak schodów),
 • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i część pomieszczeń na parterze. Do części korytarza prowadzą schody,
 • w budynku nie ma windy,
 • na parterze znajduje się dzwonek dla osób mających problem z poruszaniem się służący do przywołania pracownika Ośrodka,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • przed wejściem do budynku od ul. Powstańców Śl. 2 znajdują się miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • w Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (korespondencyjnie na adres, numer telefonu, faksu lub e-mail). Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Klub ,,Senior+’’ w Dąbrowie / Placówka Wsparcia Dziennego ul. Ks prof. Sztonyka 19 A 49-120 Dąbrowa
 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ks prof. Sztonyka 19 A
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • znajduje się wyjście ewakuacyjne. Prowadzą do niego schody. Brak podjazdu dla wózków,
 • cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • przed wejściem do budynku od ul. Ks prof. Sztonyka 19 A znajdują się miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku pomieszczenia oznaczone są w alfabecie brajla.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (korespondencyjnie na adres, numer telefonu, faksu lub e-mail). Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Klub ,,Senior+” w Żelaznej ul. Opolska 58 49-120 Żelazna
 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Opolska 58
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • znajduje się wyjście ewakuacyjne. Prowadzą do niego schody. Brak podjazdu dla wózków,
 • cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • przed wejściem do budynku od ul. Opolska 58 znajdują się miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku pomieszczenia oznaczone są w alfabecie brajla.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (korespondencyjnie na adres, numer telefonu, faksu lub e-mail). Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Klub Senior+ w Nowej Jamce ul. Kwiatowa 25 49-120 Dąbrowa
 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kwiatowa 25
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • znajduje się wyjście ewakuacyjne. Prowadzą do niego schody. Brak podjazdu dla wózków,
 • cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • przed wejściem do budynku od ul. Kwiatowa 25 znajdują się miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku pomieszczenia oznaczone są w alfabecie brajla.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (korespondencyjnie na adres, numer telefonu, faksu lub e-mail). Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Koordynator do spraw dostępności
Funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa. Dane kontaktowe koordynatorów oraz pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa pod adresem: bip.gminadabrowa.pl/3839/zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami.html

Otwórz deklarację dostępności strony www.dabrowa.opsinfo.pl